Kierunki zamawiane w AGH

Zamawianie kierunków studiów i motywowanie uczniów do kształcenia w takich specjalnościach wysokimi stypendiami przewiduje Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Z niego pochodzą pieniądze na zamawianie kształcenia (w tym stypendia). PO KL przewiduje, że w sumie w latach 2007-2013 studia pierwszego stopnia na 30 różnych kierunkach zamawianych rozpocznie 20 800 studentów.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) to kompleksowy program polegający na wspieraniu instytucji edukacyjnych finansowany ze środków wspólnotowych w latach 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 priorytetów realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. Środki finansowe w ramach Działania 4.1 przeznaczone są na podniesienie jakości kształcenia na poziomie wyższym.

Program zakłada zamawianie kształcenia w naukach technicznych, matematycznych oraz przyrodniczych. Będą to specjalności ważne dla rozwoju gospodarki, takie, w których występują ogromne braki kadrowe na rynku pracy.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (źródło: Raport GUS: "Popyt na pracę w I półroczu 2007 roku", Warszawa 2007), pod koniec pierwszego półrocza 2007 roku nie obsadzonych pozostawało 30 754 stanowisk przeznaczonych dla specjalistów oraz pracowników technicznych średniego szczebla. Spośród tego 14629 to nowe miejsca pracy, powstałe w ciągu pierwszych dwóch kwartałów 2007 r. 

Z prognoz przygotowanych przez TNS OBOP na podstawie badania sytuacji na rynku pracy (badanie przeprowadzone na zlecenie MNiSW) wynika, że za rok w Polsce będzie brakować ponad 55 tysięcy inżynierów różnych specjalności. Za pięć lat - ponad 76 tysięcy.

Akademia Górniczo - Hutnicza znalazła się na liście uczelni, które otrzymają dodatkowe środki finansowe z Funduszy Strukturalnych w ramach jednego z priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (tzw. kierunki zamawiane).

Program wspiera szkoły wyższe, które prowadzą studia w dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju polskiej gospodarki. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest rozwój współpracy między nauką a przemysłem prowadzący do gospodarki opartej na wiedzy, a w związku z tym: zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych inżynierów i innych specjalistów, głównie z dziedzin matematycznych, technicznych i przyrodniczych.


Kierunki zamawiane

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

I stopień

II stopień

I stopień

II stopień

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Budownictwo

?

?

?

?

Inżynieria Środowiska

?

?

?

?

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Inżynieria Środowiska

?

?

?

?

Ochrona Środowiska

?

?

   

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Inżynieria Środowiska

?

?

?

?

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Fizyka Techniczna

?

?

 

 

Fizyka Medyczna

?

?

 

 
1. rok akademicki 2008/2009:


W AGH od roku akademickiego 2008/2009 do roku 2012 jest realizowany projekt systemowy Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - Priorytet IV PO KL, Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekt zaangażowane są następujące jednostki:

  1. Wydział Matematyki Stosowanej - realizacja kierunku Matematyka, specjalność: Zastosowanie matematyki,
  2. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - realizacja kierunku Mechanika i budowa maszyn, specjalność: Zastosowanie technologii informacyjnych oraz kierunku Mechatronika, specjalność: Zastosowanie technologii informacyjnych,
  3. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - realizacja kierunku Elektrotechnika, specjalność: Zastosowanie technologii informacyjnych,
  4. Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej - realizacja kierunku Inżynieria biomedyczna, specjalność: Zastosowanie najnowocześniejszych technologii w medycynie,
  5. Wydział Energetyki i Paliw - realizacja kierunku Energetyka, specjalność: Energooszczędne technologie w budownictwie.

Realizacja zadań obejmuje:

  • Podniesienie atrakcyjności kształcenia m.in. poprzez organizacje praktyk, wyjazdów studyjnych, wykłady Visiting Professors,
  • Programy wyrównawcze oraz stypendia dla studentów kierunków zamawianych.


Regulamin przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych przez MniSW w ramach projektu systemowego ?Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych ? pilotaż?
2. rok akademicki 2009/2010


W 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV ?Szkolnictwo wyższe i nauka? Działanie 4.1 ?Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy? Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki na kształcenie zamawiane na kierunkach Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska.

Grupę docelową projektu stanowią studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziałach:  Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (WGGiOŚ), Górnictwa i Geoinżynierii (WGiG) i Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (WGGiIŚ) oraz kierunku Ochrona Środowiska na WGGiOŚ.

Projekt realizowany jest od września 2009 do września 2015 roku.
Koordynatorem projektu jest prof. Zbigniew Kąkol, natomiast obsługą finansową zajmuje się inż. Anna Główniak.

więcej na ten temat można znaleźć na: www.zkk.agh.edu.pl


zobacz: inauguracja projektu na kierunkach Inżynieria środowiska i Ochrona środowiska


Regulamin przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych przez MNiSW w ramach projektu systemowego ?Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH ? kierunki zamawiane?3. rok akademicki 2010/2011:


W dniu 24 maja b.r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listy rankingowe w konkursie w ramach Poddziałania 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  uzyskała dofinansowanie na dwa kierunki zamawiane. Spośród 197 złożonych wniosków na 1. miejscu listy rankingowej znalazł się projekt autorstwa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH zatytułowany ?Teraz Fizyka. Nowe formy kształcenia bliżej pracodawców"! Dzięki temu już od najbliższego roku akademickiego, tj. od roku akademickiego 2010/2011, nowoprzyjęci studenci kierunków fizyka medyczna i fizyka techniczna będą mogli liczyć zarówno na wysokie stypendia, jak i rozbudowę i uatrakcyjnienie programów nauczania. Na bardzo wysokim, 5. miejscu, znalazł się z kolei projekt Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii: ?Inżynier budownictwa - pewniak na rynku pracy". Beneficjentami tego grantu będą nowi studenci kierunku budownictwo.

Łączna kwota dofinansowania dla AGH wyniosła ponad 18,3 mln zł.

Liczba studentów AGH
(stan na 30.11.2013 r. wg GUS S-10)
ogółem 33 244:
- stacjonarnych: 26 461
- niestacjonarnych: 6 783

logo jpg

centrum