Regulamin studiów AGHRegulamin studiów Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisałwa Staszica w Krakowie

- uchwała Senatu AGH Nr 72/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
zmieniony uchwałą Nr 57/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.

(obowiązujący od 1 października 2013 r.)


 

POBIERZ w j. polskim w formacie PDF

POBIERZ w j. angielskim w formacie PDFSPIS TREŚCI

§ 1 Wstęp
§ 2 Przepisy Ogólne
§ 3 Poziomy, Formy Studiów i Profile Kształcenia, Tytuły Zawodowe
§ 4 Przyjęcie na Studia
§ 5 Prawa i Obowiązki Studenta
§ 6 Organizacja Studiów
§ 7 Program Kształceenia, Plan i Program Studiów   
§ 8 Semestralne Plany Studiów
§ 9 Studia Indywidualne i Indywidualny Tok Studiów
§ 10 Przedmioty, Moduły Kształcenia i Sylabusy
§ 11 Zajęcia
§ 12 System Punktowy
§ 13 Skala Ocen
§ 14 Oceny Średnie
§ 15 Zaliczenia
§ 16 Egzaminy
§ 17 Zaliczenia Semestru (Roku) Studiów, Wpis na Semestr (Rok)_Studiów
§ 18 Powtarzanie Przedmiotu
§ 19 Powtarzanie Semestru, Roku Studiów
§ 20 Urlopy
§ 21 Skreślenie z Listy Studentów, Wznowienie Studiów
§ 22 Zmiana Uczelni, Wydziału, Kierunku i Formy Studiów
§ 23 Nagrody i Wyróżnienia
§ 24 Prace Dyplomowe
§ 25 Egzaminy Dyplomowe
§ 26 Przepisy Przejściowe i Końcowe
§ 1 WSTĘP

1. Regulamin studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tok studiów, a także związane z nimi prawa i obowiązki studentów oraz znajduje zastosowanie do wszystkich kierunków, poziomów i form studiów wyższych prowadzonych w Uczelni.

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) kierunek studiów - wyodrębnioną część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowaną w Uczelni w sposób określony przez program kształcenia;
2) punkty ECTS - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy studenta, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia;
3) forma studiów - studia stacjonarne lub studia niestacjonarne;
4) profil kształcenia:
a) profil praktyczny, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych albo
b) profil ogólnoakademicki, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych.
5) języki kongresowe - język: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski;
6) Statut - Statut Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
7) Ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);
8) Uczelnia - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH).

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Dziekanie Wydziału - należy przez to rozumieć również kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni prowadzącej kształcenie na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia;
2) Radzie Wydziału - należy przez to rozumieć również radę jednostki organizacyjnej Uczelni prowadzącej kształcenie na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia;
3) wydziałowym organie samorządu studentów - należy przez to rozumieć również organ samorządu studentów jednostki organizacyjnej Uczelni prowadzącej kształcenie na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.


§ 2 PRZEPISY OGÓLNE

1. Studenci i pracownicy Uczelni tworzą samorządną społeczność akademicką; jako jej członkowie współdecydują o sprawach Uczelni i są współodpowiedzialni za realizację jej zadań.

2. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o przepisy Regulaminu powinny wypływać ze zrozumienia potrzeb, praw i obowiązków młodzieży akademickiej, i być zgodne z dobrem społecznym, z Ustawą oraz Statutem.

3. Przełożonym studentów w Uczelni jest Rektor, a na Wydziale - Dziekan.

4. Reprezentantem ogółu studentów Uczelni są organy Samorządu Studentów, które są uprawnione do wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących studentów.

5. Organy Uczelni zobowiązane są, w miarę możliwości, podejmować działania zmierzające do dostosowania organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności. W Uczelni jednostką odpowiedzialną za wsparcie oraz koordynację działań na rzecz osób niepełnosprawnych jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH.

6. Uczelnia może zorganizować dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dobrowolne kursy uzupełniające z matematyki, fizyki i chemii w zakresie programu obowiązującego w szkole średniej. Szczegółowe zasady organizacji kursów określa Rektor w drodze zarządzenia.


§ 3 POZIOMY, FORMY STUDIÓW I PROFILE KSZTAŁCENIA, TYTUŁY ZAWODOWE

1. W Uczelni prowadzone są, w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, następujące poziomy kształcenia:
1) studia pierwszego stopnia, prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera (studia inżynierskie) albo tytułu zawodowego licencjata (studia licencjackie);
2) studia drugiego stopnia (magisterskie), prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera albo magistra.

2. Uczelnia może również organizować indywidualne studia międzyobszarowe, obejmujące co najmniej dwa obszary kształcenia i prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów, prowadzonym w Uczelni. Warunki i tryb realizacji kształcenia w ramach takich studiów określa Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu.

3. Czas trwania studiów stacjonarnych o profilu ogólnoakademickim w Uczelni wynosi:
1) dla studiów pierwszego stopnia (licencjackich): 6 semestrów;
2) dla studiów pierwszego stopnia (inżynierskich): 7 semestrów;
3) dla studiów drugiego stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra: 4 semestry;
4) dla studiów drugiego stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera: 3 lub 4 semestry.
Łączny czas trwania studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla poszczególnych kierunków nie może być krótszy niż 10 semestrów.

4. Czas trwania studiów niestacjonarnych o profilu ogólnoakademickim w Uczelni może być dłuższy od nominalnego czasu trwania studiów stacjonarnych o tym samym profilu:
1) na studiach pierwszego stopnia - o 1-2 semestry;
2) na studiach drugiego stopnia - o 1 semestr.

5. W przypadku studiów o profilu praktycznym pierwszego i drugiego stopnia liczba semestrów może być o jeden semestr większa niż na odpowiednich studiach o profilu ogólnoakademickim, ze względu na jednosemestralną praktykę.

6.  Do okresu studiów pierwszego i drugiego stopnia zalicza się praktykę zawodową studenta, jeżeli program kształcenia przewiduje praktyki.

7.  W przypadku powtarzania semestru lub roku studiów, uzyskania urlopu, czas trwania studiów ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

8.  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie wydaje dyplomy potwierdzające uzyskanie następujących tytułów zawodowych:
1)  licencjat,
2)  inżynier,
3)  magister,
4)  magister inżynier.


§ 4 PRZYJĘCIE NA STUDIA

1. Przyjęcie na studia w Uczelni następuje na zasadach określonych w uchwale Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w danym roku akademickim, zgodnie z przepisami Ustawy.

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować studia na warunkach określonych w Ustawie i przepisach wykonawczych oraz w zarządzeniu Rektora.

3. Po złożeniu ślubowania o treści:

"Ślubuję uroczyście, że jako student Akademii Górniczo-Hutniczej,
będę systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę,
dbać o dobre imię Uczelni i zachowywać postawę godną studenta
i świadomego obywatela swojego kraju."


i po immatrykulacji osoba nabywa prawa studenta oraz otrzymuje legitymację studencką.


§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

1. Student ma prawo do:
1) zdobywania wiedzy na wybranym przez siebie kierunku studiów i specjalności studiów, w miarę możliwości Uczelni i Wydziału;
2) udziału w zajęciach dydaktycznych i przystępowania do egzaminów i zaliczeń przewidzianych w programie studiów i planie studiów;
3) studiowania według indywidualnych planów studiów i programów studiów po spełnieniu wymagań określonych uchwałą właściwej Rady Wydziału;
4) odbywania staży i praktyk poza planem studiów za zgodą Dziekana Wydziału;
5) realizacji części studiów w innej uczelni, w tym również poza granicami kraju, na warunkach określonych w porozumieniach lub umowach zawartych przez Uczelnię, lub z własnej inicjatywy po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie;
6) wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, w tym oceniania zajęć dydaktycznych według zasad określonych w odrębnych przepisach;
7) zgłaszania do Władz Uczelni postulatów dotyczących procesu kształcenia i wychowania oraz funkcjonowania Uczelni;
8) wyboru Władz Uczelni, w zakresie i w sposób określony Ustawą i Statutem, a także wyboru swoich przedstawicieli do organów kolegialnych Uczelni;
9) współdecydowania poprzez organy Samorządu Studentów w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania, przyznawaniem pomocy materialnej oraz nagród i wyróżnień, a także podziałem środków przeznaczonych na cele studenckie;
10) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich;
11) otrzymywania nagród i wyróżnień;
12) otrzymywania pomocy materialnej według zasad określonych odrębnymi przepisami;
13) rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym celu z księgozbioru i czasopism, a także urządzeń i środków uczelnianych, środowiskowych oraz pomocy Uczelni;
14) odbywania stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego, na zasadach określonych w Statucie;
15) zmiany Uczelni, Wydziału, kierunku bądź formy studiów na zasadach określonych w § 22;

2. Podjęcie dodatkowego kierunku studiów dopuszczalne jest wyłącznie w drodze postępowania rekrutacyjnego. Podejmując studia na kilku kierunkach studiów, student określa który z nich jest pierwszym, drugim bądź kolejnym. Student zobowiązany jest poinformować na piśmie Dziekanów Wydziałów na wszystkich kierunkach studiów, na których studiuje o dokonanym wyborze pierwszego, drugiego i kolejnego kierunku studiów.

2a. Podjęcie dodatkowej specjalności w ramach tego samego kierunku studiów odbywa się na następujących zasadach:
1) wymaga zgody Dziekana Wydziału, który określa szczegółowe zasady jej realizacji;
2) nie może prowadzić do przedłużenia czasu trwania studiów w ramach tego samego kierunku studiów;
3) przedmioty (moduły kształcenia) zaliczone w ramach dodatkowej specjalności umniejszają dodatkowy limit punktów ECTS, o którym mowa w § 12 ust. 14;
4) w przypadku uzyskania zgody na podjęcie dodatkowej specjalności student zobowiązany jest zaliczyć przedmioty realizowanej specjalności, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie oraz przez prowadzącego przedmiot.

3. Studentowi przysługuje prawo odwołania się do Rektora od rozstrzygnięć i decyzji podejmowanych przez Dziekana Wydziału w pierwszej instancji w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

4. Student zobowiązany jest:
1) postępować zgodnie z treścią złożonego ślubowania oraz Kodeksem Etyki Studenta;
2) przestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni, w szczególności Statutu, Regulaminu oraz zarządzeń Rektora;
3) odbywać studia zgodnie z planem studiów i programem studiów, w szczególności uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych, składać egzaminy i uzyskiwać zaliczenia, odbywać praktyki i spełniać inne wymogi przewidziane w planie studiów i programie studiów;
4) kultywować tradycje Uczelni;
5) godnie zachowywać się w Uczelni i poza jej murami;
6) szanować mienie Uczelni;
7) dbać o dokumenty studenckie, w szczególności o legitymację studencką.

5. Student zobowiązany jest również niezwłocznie powiadomić Dziekana Wydziału o wszelkich zmianach dotyczących stanu cywilnego, nazwiska lub adresu i o zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływają one na przyznanie i wysokość pomocy materialnej.

6. Student zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne określone w Ustawie, na zasadach określonych przez Senat, w wysokości określonej zarządzeniem Rektora, zgodnie z zawartą umową o warunkach odpłatności za studia.

7. Student studiów stacjonarnych zobowiązany jest także składać oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Rektor w drodze zarządzenia.

8. Prawa i obowiązki studenta wygasają z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

10.    Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Komisją Dyscyplinarną albo przed właściwym Sądem Koleżeńskim, na zasadach określonych w Ustawie. Za przewinienia mniejszej wagi Rektor może wymierzyć karę upomnienia.


§ 6 ORGANIZACJA STUDIÓW

1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.

2. Rok akademicki obejmuje:
1) okres odbywania zajęć dydaktycznych podzielony na dwa okresy organizacyjne: semestr zimowy i semestr letni;
2) dwie sesje egzaminacyjne wolne od zajęć, trwające łącznie nie krócej niż sześć tygodni:
a) zimową, po zakończeniu zajęć semestru zimowego;
b) letnią, po zakończeniu zajęć semestru letniego;
3) wakacje wiosenne, zimowe i letnie, trwające w sumie nie mniej niż sześć tygodni, w tym co najmniej cztery tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich;
4) przerwę międzysemestralną, trwającą nie krócej niż tydzień.

3. Szczegółową organizację roku akademickiego ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studentów i podaje do wiadomości co najmniej na 90 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.

4. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału, w porozumieniu z Rektorem i wydziałowym organem Samorządu Studentów, może wprowadzić zmiany w organizacji roku akademickiego ustalonej przez Rektora, dokonując przesunięć terminów, w szczególności w przypadku studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia. Nie dotyczy to terminu rozpoczęcia roku akademickiego.

5. Zjazdy studiów niestacjonarnych odbywają się według harmonogramów ustalonych przez Dziekana Wydziału.

6. Rektor dla Uczelni, a dla Wydziału Dziekan za zgodą Rektora, może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni lub godziny wolne od zajęć. Odpowiednie organy Samorządu Studentów Uczelni mają prawo wnoszenia propozycji ustanowienia takich dni i godzin.


§ 7 PROGRAM KSZTAŁCENIA, PLAN I  PROGRAM STUDIÓW

1. Studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są w Uczelni w zakresie kierunku studiów, zgodnie z programem kształcenia.

2. Program kształcenia zawiera:
1) opis określonych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia oraz dla określonego profilu lub profili kształcenia określony przez Senat Uczelni w drodze uchwały (opis kierunkowych efektów kształcenia), oraz
2) program studiów, zawierający opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia, zdefiniowanych dla określonego programu kształcenia, wraz z przypisanymi do poszczególnych przedmiotów (modułów kształcenia) tego procesu punktami ECTS, przyjęty przez Radę Wydziału.

3. Kierunkowe efekty kształcenia to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych przez studenta w procesie kształcenia, zdefiniowane dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.

4. Elementem programu studiów jest plan studiów, który określa zestaw wszystkich przedmiotów (modułów kształcenia), w tym praktyk oraz innych zajęć, które student odbywa i zobowiązany jest zaliczyć w okresie studiów jako zajęcia obowiązkowe lub obieralne z podziałem na semestry, wraz z przypisanymi punktami ECTS, formą prowadzenia zajęć wchodzących w skład przedmiotu (modułu kształcenia), ich wymiarem (liczbą godzin) oraz sposobem weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta (formą zaliczenia).

5. Plan studiów sporządzany jest odrębnie dla studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych. Ukończenie studiów na danym kierunku w formie stacjonarnej i niestacjonarnej zapewnia w obu tych formach uzyskanie takich samych efektów kształcenia.

6. Przy tworzeniu planów studiów należy przestrzegać zasady maksymalnego obciążenia:
1) na studiach stacjonarnych tygodniowy wymiar zajęć nie może przekraczać 30 godz. (licząc bez praktyk i zajęć terenowych);
2) na studiach niestacjonarnych, nie określa się maksymalnej semestralnej liczby godzin, gdyż  wynika ona ze sposobu organizacji zajęć i zakresu programu w każdym semestrze.

7. Program studiów wskazuje również:
1) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów;
2) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia;
3) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych;
4) minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując przedmioty (moduły kształcenia) oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów.

8. Program studiów określa również:
1) opis poszczególnych przedmiotów (modułów kształcenia);
2) wymiar, zasady, formę odbywania praktyk oraz liczbę punktów ECTS, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje praktyki;
3) zasady prowadzenia procesu dyplomowania;
4) zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania), określające w szczególności dopuszczalny deficyt punktowy, zasady zaliczania semestru (roku) studiów, zasady wpisu na kolejny semestr (rok) studiów, semestry kontrolne, studia indywidualne, zasady zaliczania modułów kształcenia obejmujących więcej niż jeden przedmiot.

9. Program studiów może również określać przedmioty (moduły kształcenia), w których udział i zaliczenie uwarunkowane jest wcześniejszym zaliczeniem odpowiednich przedmiotów (modułów kształcenia).

10. Program studiów realizowanych w języku polskim może dopuszczać prowadzenie przedmiotów w językach kongresowych, w tym także egzaminów lub innych form zaliczenia. Mogą one mieć wyłącznie charakter przedmiotów obieralnych lub prowadzonych równolegle z zajęciami w języku polskim.

11. Rada Wydziału może w programie studiów określić również dodatkowe warunki ukończenia studiów bądź realizacji programu studiów, w szczególności poprzez wprowadzenie tzw. semestrów kontrolnych, tj. wybranych semestrów w okresie studiów, przy których zaliczeniu dokonywana jest zarówno ocena punktowa jak i ocena programowa dotychczasowego przebiegu studiów studenta, w szczególności stopnia zaawansowania zaliczenia przedmiotów obowiązkowych. W semestrach kontrolnych Dziekan Wydziału może dokonać korekty indywidualnych planów studenta, biorąc pod uwagę jego dotychczasowe osiągnięcia. Zaleca się, aby jednym z nich był semestr bezpośrednio poprzedzający semestr dyplomowy.

12. Rada Wydziału przyjmuje program kształcenia, w tym plan i program studiów, dla każdego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia w drodze uchwały, po zaopiniowaniu przez uprawniony wydziałowy organ Samorządu Studentów, z uwzględnieniem przepisów Ustawy i przepisów wykonawczych do Ustawy oraz Wytycznych określonych przez Senat.

13. W przypadku kierunku studiów prowadzonego wspólnie przez co najmniej dwa Wydziały uchwała, o której mowa w ust. 12, musi uzyskać akceptację każdej z Rad Wydziałów, które wspólnie prowadzą dany kierunek studiów.

14. Dziekan Wydziału ogłasza program kształcenia, w tym program studiów i plan studiów, na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń Wydziału najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem cyklu kształcenia w danym roku akademickim.

15. Dziekan Wydziału ustala i ogłasza harmonogram zajęć w danym semestrze nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru, w tym listę przedmiotów obowiązkowych dla danego kierunku oraz harmonogram ich realizacji. Oprócz przedmiotów obowiązkowych, ogłaszane są również listy przedmiotów obieralnych oraz określane są warunki ich wyboru.


§ 8 SEMESTRALNE PLANY STUDIÓW

1. Każdy student zobowiązany jest przygotować własny, indywidualny plan studiów na kolejny semestr (semestralny plan studiów), według następujących zasad:
1) plan ten winien obejmować wszystkie przedmioty obowiązkowe jak i wybrane przedmioty obieralne. Student za zgodą Dziekana Wydziału może realizować również dodatkowe przedmioty lub zajęcia spoza planu studiów, z tym że z chwilą ich umieszczenia w semestralnym planie studiów takie przedmioty student zobowiązany jest zaliczyć, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie oraz przez prowadzącego przedmiot, zaś związane z tym punkty ECTS nie są uwzględniane przy zaliczeniu semestru (roku) studiów, ale są uwzględniane jako dodatkowe osiągnięcia studenta w suplemencie.
2) do semestralnego planu studiów student wpisuje również przedmioty stanowiące ewentualne różnice programowe, określone przez Dziekana Wydziału.
3) do semestralnego planu student wpisuje również przedmioty powtarzane, tj. niezaliczone we wcześniejszych semestrach, z zachowaniem wymagań określonych w § 18 ust 1.

2. Semestralny plan studiów obejmuje wszystkie przedmioty (moduły kształcenia), które student zamierza studiować i zaliczyć w danym semestrze, a przyporządkowana im liczba punktów ECTS nie może być mniejsza od 30.

3. Przygotowany semestralny plan studiów musi stwarzać możliwość uzyskania takiej minimalnej liczby punktów, która uprawnia do zaliczenia semestru (roku) studiów oraz do uzyskania wpisu na kolejny semestr (rok) studiów, zgodnie z Systemem Punktowym.

4. Student pragnący odbyć część studiów za granicą winien przed wyjazdem dopełnić następujących warunków:
1) uzyskać urlop na czas odbywania studiów poza granicami kraju, chyba, że nie jest to wymagane z uwagi na formułę wyjazdu (np. w ramach zorganizowanych programów);
2) przygotować porozumienie o programie zajęć zawierające zestawienie przedmiotów, jakie student zamierza studiować w uczelni zagranicznej i ich odpowiedniki w obowiązującym programie studiów. Dziekan Wydziału zatwierdza porozumienie określając, jakie przedmioty będą mogły być zaliczone studentowi po powrocie;
3) zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą dokonane zostaje po powrocie studenta i przedłożeniu przez niego dokumentów z uczelni zagranicznej zawierających potwierdzenie zaliczonych przedmiotów, z wyszczególnieniem ich programu, liczby uzyskanych punktów ECTS, liczby godzin zaliczonych zajęć oraz uzyskanych ocen. Zaliczenia przedmiotów studiowanych na studiach zagranicznych dokonuje Dziekan Wydziału z uwzględnieniem zasad określonych w § 12 ust. 9. Student winien złożyć ww. dokumenty w terminie właściwym dla uzyskania wpisu na dany semestr.


§ 9 STUDIA INDYWIDUALNE I INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW

1. Szczególnie uzdolnionym i wyróżniającym się studentom Uczelnia zapewnia opiekę dydaktyczno-naukową poprzez indywidualny dobór przedmiotów, metod i form kształcenia odbywane według indywidualnego planu studiów i programu studiów (tzw. studia indywidualne - SI).

2. Dziekan Wydziału kwalifikuje na studia indywidualne (SI) na podstawie wniosku studenta, biorąc pod uwagę postępy w studiowaniu, zainteresowania, zdolności i osiągnięcia studenta. Dziekan Wydziału zatwierdza opiekuna i plan studiów indywidualnych, a także wszelkie zmiany w ich toku. W planie studiów indywidualnych Dziekan Wydziału może zezwolić na odstępstwo od wymagań określonych w § 7 ust. 6. Zmiany w programie kształcenia nie mogą dotyczyć kierunkowych efektów kształcenia oraz przedmiotów uznanych przez właściwą Radę Wydziału za obowiązkowe na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia.

3. Zasady odbywania studiów indywidualnych (SI) określa Rada Wydziału. Odbywanie takich studiów nie może prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Zasady te powinny zawierać procedurę wnioskowania, zakres indywidualizacji, rolę opiekuna naukowego studenta, oraz sposób zatwierdzania indywidualnych programów kształcenia.

4. Studentom niepełnosprawnym, studentom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, studentom studiującym inny - obok podstawowego - kierunek studiów oraz studentom wybranym do kolegialnych organów Uczelni, Uczelnia stwarza możliwość odbywania studiów według indywidualnego toku (ITS), tj. według indywidualnego harmonogramu realizacji programu studiów i terminarza tygodniowego zajęć, poprzez wybór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć, w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta. Zmiany te dotyczą jedynie organizacji zajęć, nie mogą dotyczyć kierunkowych efektów kształcenia oraz treści przedmiotów uznanych uchwałą właściwej Rady Wydziału za obowiązkowe dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.

5. Decyzję o zakwalifikowaniu studenta do ITS podejmuje Dziekan Wydziału, który przez cały okres trwania tego toku studiów (ITS) sprawuje nadzór nad realizacją zatwierdzonego harmonogramu.

6. Wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół średnich mogą uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem studiów na kierunkach zgodnych z ich uzdolnieniami, na pisemny wniosek, za zgodą Dziekana właściwego Wydziału, po uzyskaniu rekomendacji dyrektora szkoły, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

7. Uczniowie, o których mowa w ust. 6, dopuszczeni do udziału w zajęciach:
1) mają prawo do korzystania z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń Uczelni oraz pomocy ze strony jej pracowników i organów; mogą również uczestniczyć w działalności studenckiego ruchu naukowego;
2) zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w Uczelni;
3) zaliczają zajęcia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, które dokumentowane są w karcie okresowych osiągnięć. Rada Wydziału może ustalić indywidualny tryb zaliczania zajęć przez uczniów.

8. W przypadku przyjęcia uczniów, o których mowa w ust. 6 na studia w Uczelni, prowadzący przedmiot może zwolnić z obowiązku udziału i/lub zaliczania poprzednio zaliczonych zajęć, jeżeli w międzyczasie nie nastąpiły zmiany w efektach kształcenia uzyskiwanych w ramach ich realizacji.


§ 10 PRZEDMIOTY, MODUŁY KSZTAŁCENIA I SYLABUSY

1. Przedmiotem jest wyodrębniony element w planie i programie studiów, obejmujący różne formy zajęć lub grupy zajęć dydaktycznych, któremu przypisane są zakładane efekty kształcenia oraz liczba punktów ECTS.

2. Przedmioty rozliczane są semestralnie.

3. Z przedmiotu w każdym semestrze wystawia się ocenę końcową.

3a. W przypadku niespełnienia warunków do zaliczenia przedmiotu (modułu kształcenia), o których mowa w § 10 ust. 8, oceny końcowej nie wystawia się, zaś fakt ten należy odnotować w systemie teleinformatycznym Uczelni poprzez wpisanie adnotacji "nzal".

4. Oceny końcowej nie wystawia się z wychowania fizycznego.

5. Ocena końcowa z przedmiotu wpisywana jest do systemu teleinformatycznego Uczelni.
UWAGA: W przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2013 r., w tym także wznawiających studia w ramach tzw. reaktywacji, dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest na zasadach dotychczasowych, w szczególności w zakresie prowadzenia indeksu w formie papierowej, zatem w przypadku tej grupy studentów oceny końcowe należy wpisywać także do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta, chyba że drukowane są w posatci wydruków z systemu teleinformatycznego Uczelni.

6. Prowadzącym przedmiot jest nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Dziekan Wydziału może powierzyć prowadzenie przedmiotu innemu nauczycielowi akademickiemu albo specjaliście z danego zakresu po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.

7. Moduł kształcenia może obejmować w szczególności przedmiot, grupę przedmiotów, zajęcia terenowe, odbycie praktyki zawodowej, przygotowanie pracy dyplomowej; modułem kształcenia może być też zbiór przedmiotów obieralnych, obowiązkowych dla określonej specjalności w ramach kierunku studiów, czy też zestaw przedmiotów o określonej łącznej liczbie punktów ECTS wybrany przez studenta spośród przedmiotów należących do określonego, większego zbioru.

8. Szczegółowy opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus) ustala prowadzący przedmiot, zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów w porozumieniu z Dziekanem Wydziału, który powinien obejmować w szczególności:
1) efekty kształcenia dla przedmiotu (modułu kształcenia),
2) formy prowadzenia zajęć oraz warunki ich zaliczenia, a także warunki dopuszczenia do egzaminu,
3) sposób i formę sprawdzenia, czy założone efekty zostały osiągnięte przez studenta,
4) treści kształcenia (program wykładów i pozostałych zajęć),
5) sposób ustalenia oceny końcowej (zasady i kryteria przyznawania oceny, a także sposób obliczania oceny w przypadku przedmiotu, w skład którego wchodzi więcej niż jedna forma zajęć),
6) wymagania wstępne i dodatkowe,
7) zalecaną literaturę i pomoce naukowe,
8) liczbę punktów ECTS.

9. Prowadzący przedmiot ma obowiązek ogłosić i udostępnić sylabus przedmiotu na stronie internetowej jednostki prowadzącej dany przedmiot, a w razie potrzeby - również na tablicy ogłoszeń, najpóźniej na 2 tygodnie przed początkiem semestru, w  którym dany przedmiot podlega zaliczeniu.

10. Prowadzący przedmiot ustala i ogłasza w sylabusie przedmiotu także sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach, na których obecność uzna za obowiązkową.

11. Za zgodą Dziekana Wydziału udział studenta w pracach obozu naukowego może być podstawą do zaliczenia w całości lub w części praktyki studenckiej lub zajęć terenowych.

12. Za zgodą Dziekana Wydziału praca studenta w kole naukowym, a także w badaniach naukowych, może stanowić obieralny moduł kształcenia, za który można przypisać punkty ECTS.

13. Przebieg studiów dokumentowany jest w:
1) protokołach zaliczenia przedmiotu, sporządzonych w postaci wydruków danych z systemu teleinformatycznego Uczelni;
2) kartach okresowych osiągnięć studenta, sporządzonych w postaci wydruków danych z systemu teleinformatycznego Uczelni;
3) systemie teleinformatycznym Uczelni.

UWAGA: Nowe zasady dokumentowania przebiegu studiów określone w Regulaminie Studiów w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 57/2013 Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów AGH dotyczą studentów rozpoczynających studia bądź zmieniających uczelnie w ramach przeniesienia na AGH z dniem 1 października 2013 r. i w latach następnych.
W przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2013 r., w tym także wznawiających studia w ramach tzw. reaktywacji, dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest na zasadach dotychczasowych, w szczególności w zakresie prowadzenia indeksu w formie papierowej.
Zob. zarządzenie Nr 45/2013 Rektora AGH z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych w formie elektronicznej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.


14. Szczegółowy zakres i sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów określają przepisy wykonawcze do Ustawy, w szczególności rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz zarządzenie Rektora.

15. Po zakończeniu każdego semestru, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od zakończenia okresu rozliczeniowego, prowadzący przedmiot oraz prowadzący zajęcia przekazuje podpisane protokoły zaliczenia przedmiotu do dziekanatów.


§ 11 ZAJĘCIA

1. Zajęciami dydaktycznymi w Uczelni są:
1) wykłady;
2) ćwiczenia audytoryjne;
3) ćwiczenia laboratoryjne, których celem jest samodzielne wykonanie przez studenta eksperymentów i badań w zakresie objętym programem przedmiotu;
4) ćwiczenia projektowe polegające na opracowaniu pod kierunkiem prowadzącego zajęcia zasadniczych części projektów przewidzianych programem przedmiotu w celu nabycia odpowiednich umiejętności;
5) konwersatoria, będące połączeniem wykładów i ćwiczeń;
6) zajęcia seminaryjne rozwijające treści wykładów przy czynnym udziale studentów;
7) lektoraty, których celem jest opanowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym;
8) zajęcia praktyczne, których celem jest wykształcenie u studentów umiejętności praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy;
9) zajęcia terenowe, prowadzone poza Uczelnią;
10) prace kontrolne i przejściowe, polegające na samodzielnym opracowaniu tematu zadanego w ramach pracy własnej;
11) zajęcia z wychowania fizycznego.

2. Dopuszcza się także możliwość prowadzenia zajęć konsultacyjnych, które polegają na udzielaniu przez prowadzącego zajęcia wyjaśnień, informacji i wskazówek w zakresie problemów zgłaszanych przez studentów i związanych z treścią przedmiotu.

3. Obecność studenta jest obowiązkowa na zajęciach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2)-11). W przypadku przedmiotów, w ramach których jedyną formą prowadzenia zajęć jest wykład, prowadzący przedmiot może uznać, że obecność studenta na wykładzie z takiego przedmiotu jest obowiązkowa.

4. Prowadzącym zajęcia jest osoba, której zgodnie z planem obciążenia dydaktycznego Dziekan Wydziału powierzył prowadzenie zajęć, wchodzących w skład danego przedmiotu.

5. W zajęciach mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, w tym tłumacze języka migowego. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę Prorektora ds. Kształcenia na uczestniczenie w zajęciach.

6. W zależności od rodzaju niepełnosprawności stwarza się odpowiednie warunki odbywania zajęć, w szczególności ich zaliczania.

7. Student w uzasadnionych przypadkach może za zgodą prowadzącego zajęcia wykonywać notatki z zajęć na użytek osobisty w formie alternatywnej (np. poprzez nagrywanie, robienie zdjęć), a także korzystać z innych urządzeń lub z pomocy osób robiących notatki.

8. Student niepełnosprawny w uzasadnionych przypadkach, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, może wykonywać notatki z zajęć na użytek osobisty w formie alternatywnej, w szczególności poprzez nagrywanie, robienie zdjęć, a także korzystać z innych urządzeń lub z pomocy osób robiących notatki, w sposób uzgodniony z prowadzącym zajęcia.

9. Zajęcia dydaktyczne w Uczelni mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć w formie e-learningu określa Rektor w drodze zarządzenia.


§ 12 SYSTEM PUNKTOWY

1. System punktowy stosowany w Uczelni odpowiada standardowi ECTS (European Credit Transfer System).

2. Student przez całe studia kumuluje punkty ECTS przypisane przedmiotom (modułom kształcenia) i zajęciom przewidzianym w planie i programie studiów oraz przedmiotom fakultatywnym wybieranym na zasadach określonych przez Radę Wydziału i zatwierdzonym przez Dziekana Wydziału.

3. Każdemu przedmiotowi (modułowi kształcenia) w każdym semestrze jest przypisana całkowita liczba punktów ECTS, ustalona przez Radę Wydziału, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Zajęciom z języka obcego są przypisane jednakowe punkty ECTS w skali całej Uczelni. Zasady nauki języków obcych, w tym liczbę punktów ECTS, określa Senat w odrębnej uchwale.

5. Zajęciom z wychowania fizycznego są przypisane jednakowe punkty ECTS w skali całej Uczelni. Szczegółowe zasady organizacji zajęć z wychowania fizycznego określa Rektor w drodze zarządzenia.

6. Punkty ECTS przypisane są całym przedmiotom (modułom kształcenia), a nie poszczególnym formom zajęć.

7. Liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu (modułu kształcenia) odzwierciedla nakład pracy studenta konieczny do zaliczenia przedmiotu, obejmujący zajęcia organizowane przez Uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę. Uzyskanie przez studenta punktów ECTS związane jest jedynie z faktem zaliczenia przedmiotu i nie ma związku z otrzymaną oceną.

8. W semestrze dyplomowym studenci uzyskują punkty za przedmioty zaliczone w tym semestrze oraz za przygotowanie pracy dyplomowej i (lub) przygotowanie do egzaminu dyplomowego zgodnie z planem i programem studiów.

9. W przypadku przedmiotów zaliczonych na innym kierunku studiów, Wydziale lub poza Uczelnią, w tym również na studiach zagranicznych:
1) punkty ECTS uznaje się bez ponownego sprawdzenia wiedzy, jeżeli kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy uczelniami;
2) punkty ECTS mogą zostać uznane w miejsce przedmiotów określonych w programie studiów w przypadku stwierdzenia zbieżności uzyskanych efektów kształcenia;
3) student otrzymuje na Wydziale przyjmującym taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk na tym Wydziale;
4) decyzję o zaliczeniu (przeniesieniu) przedmiotów podejmuje Dziekan Wydziału, na wniosek studenta, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych na innym Wydziale albo poza Uczelnią;
5) przedmiotom, którym nie przypisano punktów ECTS, punkty przypisuje Dziekan Wydziału, kierując się zasadami określonymi w Regulaminie oraz obowiązującym programem kształcenia.

10. Nominalna liczba punktów ECTS, jaką ma obowiązek uzyskać student studiów stacjonarnych w każdym semestrze, zgodnie z planem i programem studiów jest równa 30 punktów i narastająco po "n" semestrach liczba ta wynosi n-30.

11. Jeśli czas trwania studiów niestacjonarnych jest dłuższy niż czas trwania odpowiednich studiów stacjonarnych, to liczba punktów ECTS przewidzianych planem studiów dla semestru studiów niestacjonarnych ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

12. W celu uzyskania kwalifikacji określonego stopnia, potwierdzonej dyplomem ukończenia studiów, na studiach o profilu ogólnoakademickim, student jest obowiązany uzyskać:
1) na studiach pierwszego stopnia licencjackich - 180 punktów ECTS;
2) na studiach pierwszego stopnia inżynierskich - 210 punktów ECTS;
3) na studiach drugiego stopnia magisterskich - 120 punktów ECTS;
4) na studiach drugiego stopnia magisterskich (inżynierskich) - 90 punktów ECTS.

13. W celu uzyskania kwalifikacji określonego stopnia, potwierdzonej dyplomem ukończenia studiów, na studiach o profilu praktycznym, student jest obowiązany uzyskać dodatkowo 30 punktów ECTS, w tym 20 punktów ECTS za praktykę.

14. Poza limitem punktów ECTS, o których mowa w ust. 12 i 13, student studiów stacjonarnych ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS, a student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych - nie więcej niż 90 punktów ECTS. W tym przypadku stosuje się § 8 ust. 1 pkt 1 zd. 2.

§13 SKALA OCEN

1. W Uczelni stosuje się następującą skalę ocen:
1) 91 - 100%   bardzo dobry (5.0);
2) 81 - 90%     plus dobry (4.5);
3) 71 - 80%     dobry (4.0);
4) 61 - 70%     plus dostateczny (3.5);
5) 50 - 60%     dostateczny (3.0);
6) poniżej 50%  niedostateczny (2.0).

2. W wyjątkowych sytuacjach kiedy brak jest podstaw do ustalenia oceny, prowadzący przedmiot może zaliczyć go pozytywnie używając zapisu "zaliczono (zal.)".

3. Z przedmiotu wystawiane są oceny z zaliczeń zajęć obowiązkowych i z egzaminu, jeżeli przewiduje go plan studiów, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Przy zaliczeniach zajęć z wychowania fizycznego, ze względu na specyfikę tego przedmiotu, stosuje się wyłącznie zapisy:
1) zaliczono - dla studentów, którzy uzyskali minimum wymagane do zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego,
2) niezaliczono - dla studentów, którzy nie uzyskali minimum wymaganego do zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego,
3) zaświadczenie lekarskie.

5. Zapis słowny "zal." nie ma żadnego odpowiednika w ocenie liczbowej i nie może być uwzględniany przy obliczeniu średniej oceny za okres rozliczeniowy.


§ 14 OCENY ŚREDNIE

1. Ocena średnia za określony okres studiów jest miarą postępów w nauce studenta w tym okresie i może być wyznaczana za jeden semestr, kilka semestrów i cały okres studiów.

2. W każdym przypadku ocena średnia jest średnią ważoną wszystkich ocen końcowych przedmiotów zaliczonych w danym okresie. Współczynnikami wagi są liczby punktów ECTS przyporządkowane przedmiotom:3. Ocena średnia ustalana jest do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

4. Z obliczania oceny średniej wyłączone są oceny przedmiotów dodatkowych, tj. takich, które student studiuje za zgodą Dziekana Wydziału poza planem studiów, w tym także realizowane poza limitem punktów ECTS, o którym mowa w § 12 ust. 12 i 13 oraz przedmioty zaliczone bez oceny końcowej. Z obliczania oceny średniej wyłączone są także oceny z przedmiotów realizowanych przez studenta zamiast zajęć z wychowania fizycznego.


§ 15 ZALICZENIA

1. Zaliczenia zajęć dokonuje prowadzący zajęcia zgodnie z zasadami określonymi przez prowadzącego przedmiot w sylabusie, o których mowa w § 10. Prowadzący zajęcia ma obowiązek wpisać ocenę z zaliczenia zajęć w systemie teleinformatycznym Uczelni.

2. Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.

2a. Student ma prawo do poprawkowego zaliczenia na zasadach określonych przez prowadzącego przedmiot w sylabusie, o którym mowa w § 10.

3. Prowadzący zajęcia może uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do zaliczenia zajęć na pisemny wniosek studenta złożony najpóźniej w terminie 14 dni od ustalonego terminu zaliczenia. W tym przypadku § 16 ust. 11 stosuje się odpowiednio.

4. W sprawach dotyczących zaliczeń studentowi przysługuje prawo do odwołania w ciągu 7 dni od daty wystawienia zaliczenia do Dziekana Wydziału.

5. Dziekan Wydziału może zarządzić na wniosek studenta, prowadzącego zajęcia lub prowadzącego przedmiot, a także z własnej inicjatywy, przeprowadzenie sprawdzianu zaliczeniowego w formie komisyjnej.

6. Jeżeli w trakcie procedury zaliczania prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów, student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia.

7. Student ma prawo wglądu do swoich ocenionych prac, w terminach wskazanych przez prowadzącego zajęcia, w szczególności w ramach zajęć konsultacyjnych, o których mowa w § 11 ust 2.

8. Prowadzący zajęcia ma obowiązek przechowywać prace, o których mowa w ust. 7 przez okres co najmniej 1 roku.


§ 16 EGZAMINY

1. Warunki dopuszczenia do egzaminu określa prowadzący przedmiot w sylabusie, o którym mowa w § 10.

2. Student ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do egzaminu w zaplanowanych terminach, w tym jeden raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie poprawkowym. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie w danym terminie powoduje utratę tego terminu.

3. Egzaminatorem przedmiotu jest osoba prowadząca przedmiot. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela akademickiego.

4. Harmonogram egzaminów zawierający termin podstawowy i dwa poprawkowe ustala egzaminator w porozumieniu ze studentami oraz Dziekanem Wydziału, nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

5. Student może przystępować do egzaminu w tzw. terminie zerowym na zasadach określonych przez prowadzącego przedmiot.

6. Wyniki egzaminu, w tym także zerowego, przekazywane są studentom nie później niż na dzień przed rozpoczęciem kolejnego ustalonego terminu egzaminu, zaś w przypadku ostatniego terminu egzaminu ? nie później niż do zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Termin ogłoszenia wyników danego egzaminu należy podać do wiadomości studentów podczas tego egzaminu.

7. Student, który nie uzyskał zaliczenia w terminie podstawowym ma prawo po jego uzyskaniu przystąpić do egzaminu w terminach poprawkowych. Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia zajęć do czasu terminów poprawkowych egzaminu, brak zaliczenia nie usprawiedliwia nieobecności na egzaminie i skutkuje utratą wszystkich terminów egzaminów, które odbyły się przed uzyskaniem zaliczenia.

8. Egzamin poprawkowy w celu poprawy oceny pozytywnej nie jest dopuszczalny.

9. W przypadku nieprzystąpienia przez studenta do egzaminu w ustalonym terminie, egzaminator odnotowuje ten fakt w systemie teleinformatycznym Uczelni, poprzez wpisanie daty zaplanowanego terminu, na którym nie stawił się student, a w rubryce ?ocena? poprzez wpisanie adnotacji ?nb?.

10. Egzaminator może uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu na pisemny wniosek studenta złożony najpóźniej w terminie 14 dni od ustalonego terminu egzaminu.

11. Jeżeli z przyczyn losowych student nie wykorzystał przysługujących mu terminów, Dziekan Wydziału w porozumieniu z prowadzącym przedmiot, wyznacza dodatkowe terminy egzaminów.

12. W egzaminach mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, w tym tłumacze języka migowego. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę Prorektora ds. Kształcenia na uczestniczenie w egzaminach.

13. Dziekan Wydziału może zarządzić przeprowadzenie egzaminu komisyjnego w formie pisemnej albo w formie ustnej, na wniosek studenta, organu Samorządu Studentów lub egzaminatora, a także z własnej inicjatywy, w przypadku gdy:
1) w trakcie egzaminu doszło do nieprawidłowości w jego przeprowadzeniu;
2) zakres przeprowadzonego egzaminu wykracza poza zakres określony przez prowadzącego w sylabusie, o którym mowa w § 10;
3) w innych uzasadnionych przypadkach.

14. Wniosek w sprawie przeprowadzenia egzaminu komisyjnego należy złożyć w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu, przedstawiając szczegółowe uzasadnienie zarzutów.

15. Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją złożoną z przewodniczącego, którym jest Dziekan Wydziału lub osoba wyznaczona przez Dziekana Wydziału, oraz członków komisji, którymi są: prowadzący przedmiot (w przypadku jego nieobecności egzaminatora wyznacza Dziekan Wydziału), specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub pokrewnego wyznaczony przez Dziekana Wydziału oraz przedstawiciel studentów. Komisji egzaminacyjnej nie może przewodniczyć prowadzący przedmiot. Podczas egzaminu komisyjnego dodatkowo może być obecny obserwator wskazany przez studenta na zasadach uzgodnionych z Dziekanem Wydziału.

16. W odniesieniu do egzaminów z języka obcego obowiązują zasady określone w Uchwale Senatu Uczelni, o której mowa w § 12 ust. 4.

17. Jeżeli w trakcie egzaminu prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów, student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego egzaminu.

18. Student ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej na zasadach określonych przez prowadzącego przedmiot, nie później niż przed kolejnym terminem egzaminu, zaś w przypadku ostatniego terminu egzaminu - nie później niż przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

19. Prowadzący przedmiot ma obowiązek przechowywać prace, o których mowa w ust. 18 przez okres co najmniej 1 roku.


§ 17 ZALICZENIE SEMESTRU (ROKU) STUDIÓW, WPIS NA SEMESTR (ROK) STUDIÓW

1. Okresem rozliczeniowym w Uczelni jest semestr lub rok studiów, zgodnie z uchwałą Rady Wydziału.

2. Zaliczeniu podlegają kolejne semestry lub lata studiów zgodnie z planem studiów.

3. Warunkiem zaliczenia kolejnego semestru (roku) studiów jest:
1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów (modułów kształcenia) obowiązkowych dla wybranego kierunku, profilu kształcenia i specjalności umieszczonych w planie tego semestru (roku) studiów,
2) uzyskanie przez studenta, z zastrzeżeniem ust. 4:
a) co najmniej 30 punktów ECTS - w przypadku gdy okresem rozliczeniowym jest semestr studiów;
b) co najmniej 60 punktów ECTS - w przypadku gdy okresem rozliczeniowym jest rok studiów.

4. W przypadku gdy czas trwania studiów niestacjonarnych jest dłuższy niż czas trwania odpowiednich studiów stacjonarnych, to liczba punktów ECTS przewidzianych planem studiów dla semestru studiów niestacjonarnych ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, zgodnie z uchwałą Rady Wydziału.

5. Zaliczenie semestru (roku) studiów oraz potwierdzenie uzyskania wpisu na kolejny semestr (rok) studiów dokonywane jest w systemie teleinformatycznym Uczelni nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego. Potwierdzenie uzyskania wpisu dokonywane jest również w karcie okresowych osiągnięć studenta.

6. Student zobowiązany jest powiadomić Dziekana Wydziału w formie pisemnej o przerwaniu lub zaniechaniu studiów w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 5.

7. (uchylony).

UWAGA: ust. 7 uchylony ze względu na nowe zasady dokumentowania przebiegu studiów wprowadzone zmianą do Regulaminu Studiów AGH uchwałą Nr 57/2013 Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów AGH, które dotyczą studentów rozpoczynających studia bądź zmieniających uczelnie w ramach przeniesienia na AGH z dniem 1 października 2013 r. i w latach następnych (Zob. zarządzenie Nr 45/2013 Rektora AGH z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych w formie elektronicznej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie).
W przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2013 r., w tym także wznawiających studia w ramach tzw. reaktywacji, dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest na zasadach dotychczasowych, w szczególności w zakresie prowadzenia indeksu w formie papierowej. Oznacza to, że nadal szczegółowy sposób wypełnienia indeksu (tzw. wzory wpisów do indeksu) określa Dziekan Wydziału.


8. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 3, student może ubiegać się o wpis na kolejny semestr (rok) studiów z tzw. dopuszczalnym łącznym deficytem punktów def PK.

9. Dopuszczalny łączny deficyt punktów def PK, mieszczący się w granicach od 6 do 15 punktów, określa Rada Wydziału.

10. Warunkiem zaliczenia semestru kontrolnego jest wypełnienie przez studenta dodatkowych wymagań, o których mowa w § 7 ust. 11.

11. W przypadku nieuzyskania w terminie wpisu na dany semestr student traci prawo do uczestniczenia w zajęciach tego semestru.

12. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru (roku) studiów w terminie określonym w ust. 5 bądź nie uzyskał wpisu na dany semestr w terminie określonym w ust. 6, Dziekan Wydziału podejmuje decyzje o powtarzaniu przez studenta semestru (roku) studiów, o udzieleniu urlopu lub o skreśleniu z listy studentów, w zależności od dotychczasowego przebiegu studiów.


§ 18 POWTARZANIE PRZEDMIOTU

1. W przypadku niezaliczenia przedmiotu w danym okresie rozliczeniowym student zobowiązany jest go powtórzyć w terminie określonym przez Dziekana Wydziału.

2. Przy dokonywaniu wpisu student umieszcza powtórnie zaliczany przedmiot w swoim semestralnym planie studiów.

3. Przy powtarzaniu przedmiotu, student jest zobowiązany wnieść opłatę zgodnie z zarządzeniem Rektora.

4. W przypadku przedmiotów powtórnie zaliczanych prowadzący może zwolnić studenta z obowiązku ponownego uczestniczenia w niektórych zajęciach z tego przedmiotu, przepisując mu oceny z zaliczonych zajęć.

5. Dopuszcza się również możliwość powtarzania przedmiotu w trakcie tego samego okresu rozliczeniowego w ramach tzw. grupy pościgowej. Szczegółowe zasady organizacji grup pościgowych określa Dziekan Wydziału.


§ 19 POWTARZANIE SEMESTRU, ROKU STUDIÓW

1. Powtarzanie semestru lub roku studiów może być spowodowane zaległościami w nauce.

2. Powtarzanie semestru lub roku studiów z powodu zaległości w nauce możliwe jest tylko jeden raz na każdym stopniu studiów, z zastrzeżeniem § 21 ust. 13 zd. 2. Zasada ta nie dotyczy studiów niestacjonarnych.

3. Przy powtarzaniu semestru lub roku studiów student nie powtarza przedmiotów już zaliczonych.

4. Student nie ma prawa powtarzania pierwszego semestru.


§ 20 URLOPY

1. Dziekan Wydziału może udzielić studentowi krótkoterminowego urlopu od zajęć w Uczelni na okres nie dłuższy niż jeden rok:
1) zdrowotnego, tj. w przypadku długotrwałej choroby potwierdzonej zaświadczeniem komisji lekarskiej;
2) wychowawczego, tj. w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem;
3) okolicznościowego, tj. z powodu ważnych okoliczności losowych lub wynikającego z toku studiów;
4) zawodowego, tj. w przypadku wyjazdu na studia zagraniczne lub realizację praktyk w ramach programów międzynarodowych;
5) bez podania przyczyny - udzielanego jeden raz w czasie studiów, po wypełnieniu przez studenta wszystkich wymagań koniecznych do:
a) uzyskania wpisu na drugi rok studiów - w przypadku studiów pierwszego stopnia,
b) uzyskania wpisu na drugi semestr studiów - w przypadku studiów drugiego stopnia.

2. W przypadku udzielenia urlopu bez podania przyczyny w wymiarze krótszym niż jeden rok, student traci prawo do pozostałego niewykorzystanego urlopu.

3. Urlopu długoterminowego to jest urlopu od zajęć w Uczelni na okres dłuższy niż jeden rok może udzielić studentowi Prorektor do spraw Kształcenia.

4. Student studiujący równocześnie dwa kierunki może ubiegać się o urlop na każdym z kierunków niezależnie od przebiegu studiów na drugim kierunku.

5. Student powinien ubiegać się o udzielenie urlopu bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia.

6. Urlopów wymienionych w ust. 1 udziela Dziekan Wydziału, na pisemny wniosek studenta, złożony w terminie do 7 dni od daty zaistnienia przyczyny udzielenia urlopu, określonego w ust. 1 pkt 1-4, a urlopu bez podania przyczyny w terminie wyznaczonym do ubiegania się o wpis na dany semestr.

7. Udzielenie urlopu potwierdza się stosownym wpisem w systemie teleinformatycznym Uczelni.
zob. także zarządzenie Nr 45/2013 Rektora AGH z dnia 17 września 2013 r.

8. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie z tym, że uprawnienia do pomocy materialnej w tym okresie regulują odrębne przepisy dotyczące pomocy materialnej, w tym Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni.

9. W trakcie urlopu student może za zgodą Dziekana Wydziału brać udział w niektórych zajęciach oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów. Zapis ten nie dotyczy osób, które uzyskały urlop ze względów zdrowotnych.

10. Warunkiem podjęcia studiów po urlopie jest uzyskanie stosownego wpisu w systemie teleinformatycznym Uczelni. Po wznowieniu studiów po urlopie, student studiuje według aktualnie obowiązującego planu i programu studiów.
zob. także zarządzenie Nr 45/2013 Rektora AGH z dnia 17 września 2013 r.


§ 21 SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW, WZNOWIENIE STUDIÓW

1. Dziekan Wydziału skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
1) niepodjęcia studiów,
2) rezygnacji ze studiów,
3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.

2. Dziekan Wydziału może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
1) stwierdzenia braku postępów w nauce,
2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku akademickiego w określonym terminie,
3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

3. Przez niepodjęcie studiów rozumie się:
1) nieusprawiedliwione niezłożenie ślubowania w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału;
2) niezłożenie przez studenta indeksu oraz karty okresowych osiągnięć celem uzyskania wpisu na kolejny semestr (rok) studiów w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 5 i 6;
(UWAGA: ze względu na wprowadzenie elektronicznej doklumentacji przebiegu studiów nie dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 i w latach późniejszych, a także studentów przenoszących się na AGH z innych Uczelni, zob. także zarządzenie Nr 45/2013 Rektora AGH z dnia 17 września 2013 r.)

3) niezgłoszenie się studenta do dziekanatu po powrocie z urlopu od zajęć celem uzyskania stosownego wpisu w systemie teleinformatycznym Uczelni w terminie określonym w § 17 ust. 5.
zob. także zarządzenie Nr 45/2013 Rektora AGH z dnia 17 września 2013 r.


4. Student zobowiązany jest złożyć rezygnację ze studiów w formie pisemnej w dziekanacie Wydziału, na którym odbywa studia.

5. Brak postępów w nauce można stwierdzić, gdy stopień realizacji planu studiów i programu kształcenia wyklucza możliwość zaliczenia semestru (roku) studiów, w szczególności ze względu na przekroczenie dopuszczalnego łącznego deficytu punktów def PK, określonego na podstawie § 17 ust. 9, nieobecność studenta na zajęciach, bądź niespełnienie warunków do zaliczenia semestru kontrolnego.

6. Procedura skreślania rozpoczyna się od poinformowania studenta o przewidywanym skreśleniu z listy studentów i wyznaczenia terminu, w jakim student może wyjaśnić zaistniałą sytuację. W przypadku braku podstaw do wycofania się z zamiaru skreślenia, Dziekan Wydziału podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów i doręcza ją studentowi z pouczeniem o prawie odwołania się studenta od tej decyzji do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7. Osoba skreślona z listy studentów ma obowiązek rozliczyć się z Uczelnią, w szczególności uiścić zaległe opłaty, złożyć kartę odejścia z Uczelni oraz zwrócić legitymację studencką.

8. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która została skreślona z listy studentów na pierwszym semestrze studiów odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji na studia wyższe.

9. W przypadku osoby skreślonej z listy studentów na drugim lub wyższym semestrze, Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na wznowienie studiów, po zapoznaniu się z wcześniejszymi osiągnięciami studenta (tzw. reaktywacja na studia).

10. Dziekan Wydziału może zobowiązać osobę ubiegającą się o wznowienie studiów do złożenia egzaminu sprawdzającego, w szczególności w razie wątpliwości dotyczących uzyskanych dotychczas efektów kształcenia. Zasady i zakres takiego egzaminu określa Dziekan Wydziału.

11. W przypadku uzyskania zgody na reaktywację, student studiuje według planu i programu studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, obowiązującego w roku akademickim, w którym uzyskał wpis. W razie stwierdzenia rozbieżności Dziekan Wydziału określa na piśmie różnice programowe, jakie student winien uzupełnić oraz termin ich uzupełnienia.

12. Reaktywacja możliwa jest na semestr (rok) studiów, na który wymagana liczba punktów ECTS odpowiada liczbie punktów uzyskanych przez studenta przed skreśleniem z listy studentów.

13. Student reaktywowany na studia, który przed skreśleniem z listy studentów powtarzał semestr studiów (rok) studiów z powodu niedostatecznych wyników w nauce, po reaktywacji traci prawo do powtarzania semestru (roku) studiów. Nie dotyczy to semestru (roku) studiów, na który student jest reaktywowany.

14. Zasada, o której mowa w ust. 13 zd. 1 nie znajduje zastosowania do studiów niestacjonarnych.

15. Reaktywacja na studia w Uczelni w przypadku osób skreślonych w innej uczelni nie jest dopuszczalna.

16. Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, a która zaliczyła wszystkie przedmioty i praktyki zgodnie planem i programem studiów może za zgodą Dziekana Wydziału wznowić studia w celu złożenia pracy i przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Prawo to przysługuje studentom jednorazowo w okresie do 1 roku od daty skreślenia. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału student traci prawo do poprawkowego egzaminu dyplomowego.


§ 22 ZMIANA UCZELNI, WYDZIAŁU, KIERUNKU

1. Student może zmienić uczelnię, wydział lub kierunek studiów za zgodą Dziekana Wydziału przyjmującego, za pisemnie potwierdzoną wiedzą Dziekana Wydziału, który opuszcza, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wobec uczelni lub wydziału, który opuszcza.

2. Zmiana uczelni, wydziału, kierunku studiów dopuszczalna jest na wniosek studenta, nie wcześniej niż po uzyskaniu wpisu na co najmniej drugi semestr studiów, i odbywa się nie później niż w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia danego okresu rozliczeniowego.

3. Dziekan Wydziału przyjmującego wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 1, określa semestr (rok) studiów, od którego student rozpocznie studia oraz ustala różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

4. Po przeniesieniu w systemie teleinformatycznym Uczelni należy odnotować:
1) dotychczasową nazwę wydziału (uczelni) oraz datę przeniesienia;
2) zaliczone tam przedmioty i zajęcia wraz z ocenami oraz przyporządkowanymi im punktami ECTS, a uznane przez Dziekana Wydziału za przedmioty równoważne z przedmiotami obowiązującymi na kierunku studiów w Uczelni oraz łączną liczbę punktów ECTS uzyskaną do chwili przeniesienia;
3) urlopy i powtarzane okresy studiów.

5. Rada Wydziału przyjmującego może określić szczegółowe warunki i zasady zmiany uczelni, wydziału bądź kierunku studiów.

6. Student w uzasadnionych przypadkach może ubiegać się o zmianę formy studiów. W tym przypadku postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.


§ 23 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce, wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków mogą być przyznawane wyróżnienia:
1) pochwała lub wyróżnienie,
2) stypendia i nagrody Rektora,
3) nagrody i stypendia ufundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia branżowe, organizacje społeczne i inne, zgodnie z regulaminami obowiązującymi dla tych nagród.
2. Tryb i zasady przyznawania stypendiów i nagród Rektora określają odrębne zarządzenia Rektora.

3. Laureatami nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 3 mogą być również wyróżniający się absolwenci.

4. Studenci i absolwenci osiągający najlepsze wyniki w nauce, wyróżniający się osiągnięciami w pracy w ramach studenckiego ruchu naukowego lub w innych zespołach badawczych, działalnością na rzecz Uczelni, wybitnymi osiągnięciami kulturalnymi lub sportowymi mogą być również wyróżniani w sposób przewidziany w Statucie Uczelni i Księdze Tradycji Uczelni.


§ 24 PRACE DYPLOMOWE

1. Obowiązkowym elementem programu studiów jest wykonanie pracy dyplomowej:
1) licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej, która jest opracowaniem określonego tematu w formie pisemnej;
2) w formie projektu inżynierskiego, który stanowi udokumentowaną realizację praktycznego przedsięwzięcia projektowego (w tym także zespołowego) i obejmuje dokumentację techniczną określonego w temacie zadania.

2. Student zachowuje autorskie prawa majątkowe do pracy dyplomowej, z tym, że prawo pierwszeństwa ich publikacji przysługuje Uczelni. Jeśli praca zawiera wyniki badań, które są objęte tajemnicą ze względu na wymogi ochrony prawnej, publikacja pracy może nastąpić dopiero po zapewnieniu ich ochrony.

3. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego (opiekuna pracy): profesora lub doktora habilitowanego dla prac dyplomowych magisterskich oraz profesora, doktora habilitowanego i doktora dla prac dyplomowych inżynierskich i licencjackich. Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową magisterską doktora lub specjalistę spoza Uczelni.

4. Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie.

5. W razie dłuższej nieobecności opiekuna pracy dyplomowej, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu jej wykonania i rejestracji przez studenta, może on wystąpić o wyznaczenie opiekuna zastępczego. Opiekuna takiego wyznacza Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca.

6. Tematy prac dyplomowych magisterskich powinny być podjęte przez studentów nie później niż na jeden rok, a prac (projektów) inżynierskich i licencjackich na jeden semestr przed planowym terminem ukończenia studiów. Niespełnienie tego warunku może być przyczyną odmowy wpisu na semestr dyplomowy lub odpowiednio na semestr poprzedzający semestr dyplomowy.

7. Jeżeli program studiów przewiduje wykonanie pracy dyplomowej, student obowiązany jest wykonać oraz złożyć w dziekanacie i zarejestrować jeden egzemplarz w formie pisemnej oraz jeden egzemplarz w ustalonym formacie elektronicznym w terminie:
1)  na studiach pierwszego stopnia nie później niż:
a) do końca stycznia - w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym,
b) do końca czerwca - w przypadku studiów kończących się semestrem letnim,
2) na studiach drugiego stopnia nie później niż:
a) do końca lutego - w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym,
b) do końca września - w przypadku studiów kończących się semestrem letnim.

8. Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez jej opiekuna. Od negatywnej oceny pracy przez opiekuna studentowi przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca.

9. Oceny pracy dyplomowej dokonują niezależnie opiekun pracy oraz recenzent. W przypadku rozbieżności ocen opiekuna i recenzenta końcowa ocena pracy określana jest na posiedzeniu komisji egzaminu dyplomowego. Jeżeli praca została wykonana dla potrzeb zakładu pracy, komisja uwzględnia także opinię tego zakładu, jeżeli została ona wyrażona pisemnie.

10. Student ma prawo zapoznać się z treścią recenzji, o których mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez Dziekana Wydziału.

11. Praca dyplomowa może być przygotowana w jednym z języków kongresowych, za zgodą opiekuna pracy w uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału.

12. Praca dyplomowa może być pracą zespołową, pod warunkiem, że udział każdego z jej wykonawców jest szczegółowo określony.

13. W uzasadnionych przypadkach, gdy przewidziana jest obrona pracy dyplomowej, każdy z wykonawców, o których mowa w ust. 11 może bronić oddzielnie swojej części pracy.

14. Pracę dyplomową (lub jej część) student wykonuje osobiście i samodzielnie, co potwierdza oświadczeniem następującej treści, zamieszczonym na odwrocie strony tytułowej:

"Oświadczam, świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy,
że niniejszą pracę dyplomową wykonałem(-am) osobiście i samodzielnie
i że nie korzystałem(-am) ze źródeł innych niż wymienione w pracy."


15. Praca dyplomowa przechowywana jest przez okres i w sposób określony odrębnymi przepisami.


§ 25 EGZAMINY DYPLOMOWE

1. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego.

2. Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest student, który:
1) zaliczył wszystkie przewidziane programem przedmioty i praktyki;
2) złożył pracę dyplomową;
3) złożył wszystkie wymagane przez Dziekana Wydziału dokumenty.

3. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć najpóźniej:
1) w terminie do końca marca - w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym,
2) w terminie do końca października - w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.

4. W przypadku, gdy praca dyplomowa została przygotowana w języku kongresowym, Dziekan Wydziału na wniosek studenta lub opiekuna pracy może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku kongresowym, w którym przygotowano pracę dyplomową. Na studiach prowadzonych w języku obcym zgoda ta nie jest wymagana, jeśli egzamin dyplomowy będzie prowadzony w języku studiów.

5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału zgodnie z wytycznymi Rady Wydziału. Komisji przewodniczy Dziekan Wydziału lub osoba przez niego upoważniona. W egzaminach dyplomowych mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, w tym tłumacze języka migowego. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę Prorektora ds. Kształcenia na uczestniczenie w egzaminach dyplomowych.

6. Egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty, na pisemny wniosek studenta lub opiekuna pracy, złożony do Dziekana Wydziału najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu. Wówczas w takim egzaminie mogą wziąć udział osoby wskazane przez studenta lub opiekuna pracy.

7. Egzamin dyplomowy obejmuje:
1) prezentację pracy dyplomowej,
2) dyskusję nad pracą,
3) sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów.

8. Rada Wydziału określa szczegółowe zasady dyplomowania, w szczególności:
1) zasady wyboru przez studentów i zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz ich opiekunów,
2) rygory czasowe,
3) zasady powoływania recenzentów,
4) wytyczne dotyczące zakresu i przebiegu egzaminu dyplomowego.

9. Rada Wydziału może również podjąć uchwałę o wcześniejszym, sprawdzeniu poziomu opanowania poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów (ogólny egzamin kierunkowy).

10. Oceny egzaminu dyplomowego dokonuje Komisja na niejawnej części swego posiedzenia. Ocena egzaminu dyplomowego ustalana jest jako średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację pracy i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania. Oceny cząstkowe ustalają zadający pytania. Wobec pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego Komisja podejmuje decyzję o uzyskaniu właściwego tytułu zawodowego i dyplomu ukończenia studiów ustalając ocenę końcową - wynik ukończenia studiów.

11. Wynik ukończenia studiów wyższych w Uczelni, wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen:
1) średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z § 14,
2) końcowej oceny pracy, ustalonej zgodnie z § 24 ust. 9;
3) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez Komisję.

12. Wagi ocen, o których mowa w ust. 11 ustala Rada Wydziału, przy czym średnia ocena ze studiów uwzględniana jest z wagą nie mniejszą niż 60%.

13. Zapis słowny ocen, o których mowa w ust. 10 i 11 ustala się zgodnie z następującą zasadą w zależności od wartości liczbowej:
1)  od 3 do 3,25         ocena słowna: dostateczny (3.0),
2)  od 3,26 do 3,75     ocena słowna: plus dostateczny (3.5),
3)  od 3,76 do 4,25     ocena słowna: dobry (4.0),
4)  od 4,26 do 4,75     ocena słowna: plus dobry (4.5),
5)  powyżej 4,75        ocena słowna: bardzo dobry (5.0).

14. Absolwentowi, który spełnia łącznie następujące warunki: złożył pracę dyplomową i przystąpił do egzaminu dyplomowego w planowanym terminie, uzyskał średnią ze studiów powyżej 4.75, uzyskał oceny bardzo dobre zarówno pracy jak i egzaminu dyplomowego Komisja może przyznać wyróżnienie. Odpowiada to dyplomowi: "summa cum laude" w tradycyjnej terminologii akademickiej.

15. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół według wzoru określonego w przepisach wykonawczych do Ustawy. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.

16. Wynik egzaminu dyplomowego wraz z podaniem ocen egzaminu oraz wynik ukończenia studiów  ogłasza przewodniczący Komisji egzaminacyjnej w obecności jej członków, bezpośrednio po jego złożeniu.

17. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej, Dziekan Wydziału wyznacza drugi termin egzaminu. Egzamin poprawkowy w celu uzyskania oceny wyższej niż dostateczny nie jest dopuszczalny.

18. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż po upływie dwóch tygodni i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu dyplomowego. Termin tego egzaminu Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studenta co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą powtórnego egzaminu dyplomowego.

19. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan Wydziału skreśla studenta z listy studentów.

20. Dziekan Wydziału może uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego na pisemny wniosek studenta złożony najpóźniej w terminie 14 dni od ustalonego terminu egzaminu.

21. Nieprzystąpienie do egzaminu uznane przez Dziekana Wydziału za nieusprawiedliwione, powoduje konsekwencje takie, jak niezłożenie egzaminu dyplomowego.

22. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu Dziekan Wydziału wyznacza ponowny termin egzaminu dyplomowego.

23. Od negatywnego wyniku egzaminu dyplomowego student może odwołać się do Rektora w terminie do 14 dni od daty egzaminu.

24. Egzamin dyplomowy złożony z wynikiem co najmniej dostatecznym jest aktem kończącym studia wyższe w Uczelni.

25. Student po złożeniu egzaminu dyplomowego staje się absolwentem Uczelni i  otrzymuje dyplom ukończenia studiów. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni, w szczególności złożyć wymagane dokumenty, w tym kartę odejścia z Uczelni, oraz uiścić wymagane opłaty. Odebranie dyplomu absolwent potwierdza podpisem.

26. Dyplomy ukończenia studiów wręcza absolwentom Dziekan Wydziału. Wręczenie dyplomów ukończenia studiów winno odbywać się na spotkaniu absolwentów zorganizowanym w sposób uroczysty przez Dziekana Wydziału.

27. W trakcie uroczystości wręczenia dyplomów absolwenci składają ślubowanie następującej treści:

   
"Ślubuję uroczyście, że jako absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie będę:
wykorzystywał zdobytą w czasie studiów wiedzę dla rozwoju nauki, gospodarki i kultury narodowej;
wzbogacał nadal swoją wiedzę ogólną i zawodową;
dbał o należny mojej Uczelni autorytet w kraju i za granicą oraz kultywował Jej tradycje;
poczuwał się do więzi z kolegami studentami, absolwentami
i pracownikami naszej Almae Matris."


§ 26 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

1. Traci moc Regulamin Studiów uchwalony przez Senat AGH Uchwałą Nr 40/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r., zmieniony uchwałami Senatu AGH Nr 53/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r., Nr 67/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. oraz Nr 74/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r., z tym że:
1) zaliczenie semestru lub roku realizowanego w roku akademickim 2011/2012 odbywa się na zasadach dotychczasowych;
2) rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach studentów wydane przed dniem 1 października 2012 r. zachowują ważność.

3. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach poprzednich studiują według planów studiów i programów nauczania opracowanych na podstawie dotychczasowych przepisów do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów, w szczególności nie uzyskują punktów ECTS za zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego. W przypadku powtarzania semestru lub roku studiów bądź też urlopu od zajęć zasady dalszego odbywania studiów określa Rada Wydziału.

4. W przypadku studentów, którzy ze względu na powtarzanie semestru lub roku studiów, zmianę lub podjęcie dodatkowego kierunku studiów lub specjalności, urlop od zajęć albo reaktywację na studia zostają objęci systemem punktowym, a dotychczas realizowany przez nich tok studiów nie przewidywał, chociażby w części, systemu punktowego, Rada Wydziału ma obowiązek określić zasady ustalania i uwzględniania punktów ECTS, w szczególności w zakresie:
1) warunków zaliczania oraz uzyskania wpisu na kolejny semestr (rok) studiów,
2) obliczania średniej ocen ze studiów,
3) ustalania oceny końcowej na dyplomie.

5. W przypadku osób skreślonych z listy studentów jednolitych studiów magisterskich wznowienie studiów dopuszczalne jest wyłącznie w ramach studiów pierwszego stopnia, bez względu na stopień realizacji programu studiów przed skreśleniem.

6. Dotychczas prowadzone studia w formie makrokierunku studiów, studiów międzykierunkowych oraz unikatowego kierunku studiów są prowadzone w dotychczasowej formie organizacyjnej w stosunku do studentów przyjętych na te studia przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu studiów do zakończenia cyklu kształcenia.

7.  W razie wątpliwości, czy stosować przepisy dotychczasowe czy niniejszego Regulaminu, należy stosować przepisy Regulaminu.-------

ZOBACZ TAKŻE:

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Studiów AGH z 2012 r.

Regulamin studiów w wersji obowiązującej od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r.

Regulamin studiów w wersji obowiązującej od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.


Regulamin studiów w wersji obowiązującej od 1 października 2009 r. do 30 września 2011 r.

Regulamin studiów w wersji obowiązującej od 1 października 2007 r. do 30 września 2009 r.

Regulamin studiów w wersji obowiązującej od 1 października 2006 r. do 30 września 2007 r.

UWAGA: Nowe zasady dokumentowania przebiegu studiów określone w Regulaminie Studiów w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 57/2013 Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów AGH dotyczą studentów rozpoczynających studia bądź zmieniających uczelnie w ramach przeniesienia na AGH z dniem 1 października 2013 r. i w latach następnych.
W przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2013 r., w tym także wznawiających studia w ramach tzw. reaktywacji, dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest na zasadach dotychczasowych, w szczególności w zakresie prowadzenia indeksu w formie papierowej.
Zob. zarządzenie Nr 45/2013 Rektora AGH z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych w formie elektronicznej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Liczba studentów AGH
(stan na 30.11.2013 r. wg GUS S-10)
ogółem 33 244:
- stacjonarnych: 26 461
- niestacjonarnych: 6 783

logo jpg

centrum