01.10.2019

NOWE dyplomy, suplement i ich odpisy - 1 października 2019 r.


W związku z wejście w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od 1 października 2019 r. Uczelnia zobowiązana jest do wydawania dyplomów oraz suplementów według nowych wzorów. Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, w tym także wzór dyplomu z wyróżnieniem oraz wzór dyplomu ukończenia studiów wspólnych, określa uchwała nr 95/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także w sprawie suplementu do dyplomu wydawanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, wydana na podstawie art. 77 ust. 3 Ustawy.

W związku z powyższym Rektor AGH z dniem 30 września wydał zarządzenie nr 43/2019 w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu, w tym także odpisów w tłumaczeniu na język obcy według wzorów obowiązujących od 1 października 2019 r.

W Systemie Dziekanat.XP z dniem 1 października 2019 r. w zakładce Wydruki zamieszczone zostały następujące wzory:

 • - Dyplom w j.polskim 2019
 • - Dyplom w j.polskim 2019 - wspólny
 • - Dyplom w j.polskim z wyróżnieniem 2019
 • - Dyplom w j.polskim z wyróżnieniem 2019 - wspólny
 • - Dyplom w j.angielskim 2019
 • - Dyplom w j.angielskim 2019 - wspólny
 • - Dyplom w j.angielskim 2019 z wyróżnieniem
 • - Dyplom w j.angielskim 2019 z wyróżnieniem - wspólny
 • - Suplement - j.polski - 2019
 • - Suplement - j.angielski - 2019

 

W Uczelni od 1 października 2019 r. wydawane są dyplomy oraz suplementy według nowych ww. wzorów. W przypadku absolwentów, których egzamin dyplomowy odbył się przed dniem 1 października 2019 r., dyplomy i suplementy wydawane są według wzorów obowiązujących w dniu wydania tych dokumentów.

Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. zarządzenia oraz załącznikami. Załączniki do zarządzenia będą również dostępne dla Państwa w Dziekanacie.XP pod nazwami:

 • - Wniosek o nadawanie nr dyplomu _2019_2020
 • - Wniosek do DUO_dyplom_2019_2020


Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie Państwu udostępniona "Instrukcja w sprawie przygotowania dyplomów i suplementów".

Dodatkowo w celu ułatwienia Państwu wydawania "kompletu dyplomu" wg nowych zasad, przesyłamy w załączeniu:


Powyższe wnioski będą w najbliższym czasie dostępne dla studentów w Wirtualnej Uczelni.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Zespołem ds. Studiów Wyższych (Dział Organizacji Studiów).