Najczęściej zadawane pytania dotyczące pensum i rozliczeń dydaktyki

1. Jakie są obowiązujące przepisy prawne dotyczące rozliczania dydaktyki?

 

W trakcie sporządzania planów obciążenia dydaktycznego i sprawozdań z wykonania zadań dydaktycznych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów własnych i ogólnouczelnianych. Dokumentami, które obowiązują, s

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w szczególności art. 130, 131 oraz art. 151;
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 2063);
 • Uchwała nr 43/2017 Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad powierzania oraz realizacji obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • Uchwała nr 168/2009 Senatu AGH z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy;
 • Zarządzenie nr 4/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników AGH za wykonanie prac będących przedmiotem praw autorskich;
 • Zarządzenie nr 33/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji i trybu rozliczania zajęć dydaktycznych na wydziałach oraz w jednostkach pozawydziałowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • Zarządzenie nr 32/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnej liczby studentów w grupach w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzenie nr 22/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zlecania i rozliczania zajęć na studiach niestacjonarnych;
 • Zarządzenie nr 32/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zatrudniania profesorów z zagranicy w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • Uchwały rad wydziałów i jednostek pozawydziałowych odnoszących się do pensum dydaktycznego na dany rok akademicki.

 

2. Gdzie można znaleźć obowiązujące przepisy prawne dotyczące rozliczania dydaktyki oraz wzory formularzy?

Wszelkie akty prawne, a także wzory formularzy znajdują się na stronie Działu Nauczania w zakładce Pensum: Akty prawne, Wzory formularzy.

 

3. Gdzie należy składać dokumenty związane z rozliczaniem dydaktyki?

Wydziały i jednostki pozawydziałowe zobowiązane są do przekazania planów i sprawozdań z dydaktyki do Zespołu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Dydaktyki Działu Nauczania – pawilon C-1, pok. 110.

 

4. W jakim terminie należy złożyć do Działu Nauczania plan obciążenia dydaktycznego pracowników wydziału oraz planowaną liczbę godzin ponadwymiarowych?

Nieprzekraczalnym terminem złożenia tych dokumentów jest 30 listopada każdego roku akademickiego.

 

5. Jakie dokumenty należy złożyć w związku z planowaniem obciążenia dydaktycznego nauczycieli akademickich?

Wydziały oraz jednostki pozawydziałowe mają obowiązek przygotować plan obciążenia dydaktycznego swoich pracowników na formularzach zgodnych z obowiązującym w danym roku akademickim zarządzeniem Rektora. Dodatkowo należy dołączyć uchwałę rady wydziału lub jednostki pozawydziałowej zawierającą regulacje, o których mowa w uchwale nr 43/2017 Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r.

 

6. Jaki jest ostateczny termin składania sprawozdania z wykonania zadań dydaktycznych?

Nieprzekraczalnym terminem składania tego dokumentu jest 10 października każdego roku akademickiego.

 

7. Jakie dokumenty i w jakiej liczbie należy złożyć w celu rozliczenia zadań dydaktycznych zrealizowanych w roku akademickim?

 • Jeden egzemplarz sprawozdania z wykonania obciążeń dydaktycznych poszczególnych nauczycieli akademickich jednostki, zatrudnionych na podstawie mianowania albo umowy o pracę wraz z informacją o liczbie godzin zrealizowanych przez doktorantów samodzielnie prowadzących zajęcia oraz liczbie godzin zrealizowanych w ramach umów cywilnoprawnych, zatwierdzony przez dziekana wydziału;
 • jeden egzemplarz wykazu dodatkowych godzin, wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 1 lit b-e, pkt 2 i 3 uchwały nr 43/2017 Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r., zatwierdzony przez dziekana wydziału;
 • jeden egzemplarz wykazu prac dyplomowych wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 1 lit a uchwały nr 43/2017 Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r., zatwierdzony przez dziekana wydziału;
 • polecenie wypłaty za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych w ramach danego wydziału, zatwierdzone przez dziekana wydziału;
 • polecenie wypłaty za godziny ponadwymiarowe na studiach niestacjonarnych w ramach danego wydziału, zatwierdzone przez dziekana wydziału;
 • karty profesora z zagranicy.

Zgodnie z § 5 zarządzenia nr 33/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 lipca 2017 r. powyższe dokumenty należy dostarczyć również w wersji elektronicznej, która jest zgodna z wersją papierową.

 

8. Jak określić wymiar pensum nauczycieli akademickich, dla których nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego?

Zgodnie z art. 151 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego, przewidzianej nieobecności w pracy związanej w szczególności z długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim albo ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego, zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum za każdy tydzień nieobecności przypadającej za okres, w którym prowadzone są w uczelni zajęcia dydaktyczne.

 

9. Jak rozliczyć pensum nauczycieli akademickich, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim?

Zgodnie z art. 151 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) w czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych wynikające z pensum dydaktycznego, które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych jako godziny przepracowane zgodnie z planem, o ile łączna liczba wykonanych godzin mieści się w granicach określonych w § 5 ust. 4 uchwały nr 43/2017 Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r.

 

10. Czy obniżenie wymiaru pensum upoważnia do pobrania wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

Nauczycielowi akademickiemu, który korzysta z obniżenia pensum, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje jedynie za zajęcia zrealizowane powyżej pensum określonego zgodnie z § 5 ust. 4 uchwały nr 43/2017 Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r.

 

11. Czy przyznane obniżki pensum sumują się?

Zgodnie z § 6 ust. 4 uchwały nr 43/2017 Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r., pracownik korzystający z obniżenia pensum może wykorzystać zniżkę tylko z jednego tytułu.

 

12. Czy pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu mogą pobierać wynagrodzenie za zajęcia w ramach godzin ponadwymiarowych?

Zgodnie z § 9 ust. 16 uchwały nr 43/2017 Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r. Rektor na wniosek dziekana właściwego wydziału może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w wysokości do 50% ustalonego dla niego pensum dydaktycznego.