Informacje ze spotkań dziekanatowych

Materiały dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH

 

Spotkanie dziekanatowe – 6 kwietnia 2018 r.

 

Spotkanie dziekanatowe – 19 stycznia 2018 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 23 listopada 2017 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 20 października 2017 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 18 listopada 2016 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 23 czerwca 2016 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 19 listopada 2015 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 23 października 2015 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 28 września 2015 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 19 lutego 2015 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 14 listopada 2014 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 30 września 2014 r.

Spotkanie było poświęcone zmianom w zakresie studiów i spraw dotyczących kształcenia, które są wynikiem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 17 czerwca 2014 r.

Spotkanie dotyczyło kolejnej zmiany interpretacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie zasad pobierania opłat na drugim kierunku studiów oraz pobierania opłat za przekroczenie bezpłatnego limitu punktów ECTS. Podczas spotkania zwrócono szczególną uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca br., który uznał przepisy dotyczące odpłatności za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS, tj. art. 99 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz ust. 1b, a także art. 170a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, za niezgodne z art. 70 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz z zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji. W trakcie spotkania zwrócono także uwagę na nowe zarządzenia Rektora w zakresie wysokości opłat w roku akademickim 2014/2015 oraz organizacji roku akademickiego 2014/2015; zasygnalizowano również nadchodzące zmiany w zakresie kolejnej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 15 stycznia 2014 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 19 grudnia 2013 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 9 października 2013 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 11 lipca 2013 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 7 lutego 2013 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 30 listopada 2012 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe i szkolenie dla Dziekanów i Prodziekanów ds. Studenckich – 3 października 2012 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe i szkolenie dla Dziekanów i Prodziekanów ds. Studenckich – 11 lipca i 6 września 2012 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe wyjazdowe w Krynicy – 20-22 czerwca 2012 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 15 marca, 19 kwietnia i 25 maja 2012 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 29 listopada 2011 r.

Na spotkaniu kontynuowano prezentację nowych wzorów decyzji administracyjnych wydawanych w sprawach studenckich.


Omówiono również sprawy bieżące:
1. Status studentów odbywających studia w ramach wymiany studenckiej w systemie Dziekanat;
2. Problem daty planowego ukończenia studiów w związku ze zmianą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu studiów AGH.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 20 października 2011 r.

W związku z nowymi regulacjami w zakresie toku studiów przedstawiono prezentację w zakresie nowych zasad nauki języków obcych obowiązujących w AGH od 1 października br. Przedstawiono również i omówiono problemy związane z zawieraniem umów ze studentami studiów stacjonarnych w związku ze zmiana przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zaprezentowano również nowe wzory decyzji administracyjnych wydawanych w indywidualnych sprawach studentów.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 29 września 2011 r.

W związku z nowo wprowadzonymi przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiono prezentacja w zakresie dokumentacji przebiegu studiów według stanu prawnego obowiązującego od 1 października 2011 r.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 14 września 2011 r.

1. Prezentacja Centrum Studentów Zagranicznych oraz przedstawienie kwestii związanych z wpisami studentów cudzoziemców - prezentują koordynator Centrum Joanna Cięciwa (DWZ) oraz Magdalena Szatyłowicz (DZN).
2. Przypomnienie najważniejszych zmian do Regulaminu studiów AGH.
3. Sprawy bieżące:
1) System Dziekanat:
- przypominamy o niedopisywaniu żadnych znaków w numerze albumu studenta,
- zmiana nazwiska studenta na pierwszym i na drugim roku studiów jest już prowadzona w systemie przez pracowników dziekanatów; zmian w stosunku do wyższych roczników dokonuje nadal Dział Nauczania; ponadto w systemie należy wpisać, na jakiej podstawie nastąpiła zmiana nazwiska, data zmiany w systemie, ksero aktu małżeństwa potwierdzone za zgodność z oryginałem (może być przez pracownika dziekanatu); kserokopie koniecznie należy włożyć do teczki; proszę pamiętać o wprowadzeniu zmiany nazwiska także w indeksie studenta,
- w przypadku osób, które wpisały się na studia i został nadany im numer indeksu, ale zrezygnowały ze studiów jeszcze we wrześniu, sugerujemy, aby dokonywać skreśleń z powodu niepodjęcia studiów albo rezygnacji (w zależności od sytuacji studenta)  najwcześniej jednak z datą 3 października 2011 r.
- w przypadku osób, które reaktywują się w celu zarejestrowania pracy i przystąpienia do egzaminu dyplomowego, przypominamy o konieczności wpisywaniu do systemu z podaniem daty wpisu oraz wydania decyzję o reaktywacji,
- w przypadku śmierci studenta w systemie Dziekanat prosimy zaznaczać status ZMARŁ (nie skreślamy), zaleca się sporządzenie listu kondolencyjnego przez dziekana wydziału,
- zaleca się także pobieranie informacji od studentów, kogo (najlepiej rodziców) należy powiadomić w razie konieczności / wypadku (forma ustalona przez wydział, docelowo w karcie wpisowej).
2) Pozostałe sprawy:
- w związku z brakiem wymogu posiadania książeczki zdrowia studenta (obowiązek ustał od 1 stycznia 1999 r. w związku ze skreśleniem art. 155 Ustawy o szkolnictwie wyższym z 1990 r., który to przepis wskazywał książkę zdrowia studenta jako dowód uprawniający do świadczeń zapobiegawczo-leczniczych) uprzejmie informujemy, że uczelnia nie ma obowiązku wydawania tegoż dokumentu; w przypadku studentów, którzy posiadają już taką książeczkę i proszą o jej uaktualnienie, tj. pieczęć i wpis na kolejny rok akademicki, można je uaktualnić; nie ma jednak obowiązku wydawania nowo przyjętym studentom książeczek zdrowia. W razie jakichkolwiek problemów proszę powoływać się na utratę mocy obowiązującej zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1991 r. (M.P. z 1991 r. Nr 15, poz. 99, z późn zm.);
- przypominamy także o wytypowaniu 2 studentów (student i studentka) na centralną inaugurację i przesłaniu danych osobowych tychże studentów najpóźniej do 20 września do Działu Nauczania.

Prosimy także o poinformowanie studentów o zgłaszaniu wszelkich zmian w zakresie danych osobowych, w szczególności zmiany nazwiska, adresu czy stanu cywilnego możliwie jak najszybciej. Prosimy o przekazanie tej informacji na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych dziekanatów.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 27 czerwca 2011 r.

27 czerwca br. w Auli w paw. A-0 z inicjatywy Rektora AGH prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia Dział Nauczania zorganizował spotkanie informacyjne dotyczące zmian w zakresie procesu kształcenia w świetle nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zmian wprowadzonych do Regulaminu studiów AGH. Udział w nim wzięli dziekani wydziałów AGH, prodziekani, opiekunowie kierunków oraz pracownicy dziekanatów.

 

 

Spotkanie dziekanatowe – 26 maja 2011 r.

W związku ze zmianami do Regulaminu studiów, które przyjął Senat AGH na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia br. (nowe zapisy wejdą w życie od 1 października 2011 r.), zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami.


Główne kierunki zmian dotyczą:
1. warunków podejmowania dodatkowego kierunku - § 5 ust. 1 lit. e),
2. możliwości powierzania zajęć specjalistom z danej dziedziny niebędącym nauczycielami akademickimi,
3. sposobu wpisywania ocen końcowych do indeksu - § 13 i inne,
4. sposobu obliczanie średniej ocen - § 14,
5. ogłaszania zasad zaliczania zajęć - § 15 ust. 1,
6. trybu usprawiedliwianie nieobecności studenta na zaliczeniu bądź egzaminie, w tym także egzaminie dyplomowym - § 15, § 16, § 25 ust. 18,
7. obowiązków studentów w zakresie wpisów na studia - § 17,
8. doprecyzowania zasad powtarzania semestru/roku po reaktywacji na studia - § 19 ust. 2 i § 21 ust. 7,
9. urlopów od zajęć (okolicznościowego oraz bez podania przyczyny) - § 20,
10. doprecyzowania podstaw skreśleń z listy studentów (niepodjęcia studiów oraz braku postępów w nauce) - § 21 ust. 1 i 2,
11. zasad określania różnic programowych w przypadku reaktywacji na studia - § 21 ust. 6,
12. zmiany kierunku studiów - § 22,
13. terminów złożenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych - § 24 ust. 10 oraz § 25 ust. 3,
14. powtórnego egzaminu dyplomowego - § 25 ust. 16,
15. zmiany przepisów przejściowych i końcowych - § 26.

 

 

Spotkania dziekanatowe – 10 marca 2011 r. oraz 6 kwietnia 2011 r.

 

 

Spotkanie dziekantowe – 16 grudnia 2010 r.

W nawiązaniu do spotkania dziekanatowego, które odbyło się 16 grudnia 2010 r., pragniemy przekazać informację w kilku sprawach, które były wówczas poruszane.

1. Jest już dostępna ankieta osobowa dla osób podejmujących studia w AGH w trakcie roku akademickiego bądź które przyjmowane są na studia w AGH bez postępowania rekrutacyjnego - ankieta będzie również dostępna w systemie Dziekanat.XP.


2. Udostępniamy Państwu wzór pisma w sprawie przekazania ELS w przypadku ukończenia studiów I stopnia i rozpoczęcia studiów II stopnia w AGH; druk będzie również w najbliższym czasie dostępny w systemie Dziekanat.XP.


3. Zakładanie teczek akt osobowych studenta na studiach II stopnia - na ostatnim spotkaniu ustaliliśmy, że w Państwa gestii, tj. wydziałów, pozostaje kwestia zakładania odrębnych teczek dla studentów, którzy kontynuują ten sam kierunek studiów na tym samym wydziale na studiach drugiego stopnia; jeśli jednak decydują się Państwo na "kontynuację teczki", to bardzo prosimy, aby wszelkie dokumenty związane z tokiem studiów pierwszego stopnia były oddzielone od toku studiów drugiego stopnia.

4. Zmiany do Regulaminu studiów - przypominamy o nadsyłaniu wszelkich uwag, wątpliwości, a także propozycji w sprawie ewentualnych zmian dotyczących Regulaminu studiów najpóźniej do końca stycznia 2011 r. na adres mailowy dzn@agh.edu.pl.

5. Sprawy dotyczące pomocy materialnej w związku z przejściem na studia II stopnia w nadchodzącej rekrutacji zimowej – te kwestie będzie omawiał kierownik Działu Spraw Studenckich p. Tadeusz Lachowicz.

6. Przypominam o seminarium dotyczącym Krajowych Ram Kwalifikacji, które odbędzie się 17 grudnia br. w godz. 10.45-15.45 w Auli AGH, pawilon A-0.

7. Reaktywacja w celu obrony a decyzje administracyjne - przypominam o propozycji do rozważenia, aby w przypadku tzw. reaktywacji na obronę decyzje administracyjne przygotowywać i wręczać studentowi w dniu obrony.

8. Kurs pomocy przedmedycznej i odbiór legitymacji po ukończeniu studiów - sprawy w toku, miała być przedmiotem Kolegium Rektorskiego, jak tylko będziemy mieć informacje na ten temat, niezwłocznie je Państwu przekażemy.

9. Data rozpoczęcia studiów w systemie Dziekanat.XP - na ostatnim spotkaniu ustaliliśmy, że w systemie Dziekanat winna pojawić się tylko jedna data - data rozpoczęcia studiów, na których aktualnie znajduje się student; aktualnie trwają jeszcze uzgodnienia techniczne z firmą odpowiedzialną za wdrożenie systemu; szczegółowe informacje zostaną Państwu przekazane na najbliższym spotkaniu.

10. Zaświadczenia o statusie studenta i absolwenta w języku angielskim dla studentów polskich. 

Spotkanie inauguracyjne – 24 listopada 2010 r.


W nawiązaniu do spotkania, które odbyło się 24 listopada 2010 r., pragnę poinformować o kilku istotnych sprawach, które były poruszane.

1. System Dziekanat - po wstępnych rozmowach z władzami oraz osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie systemu Dziekanat uprzejmie informuję, że istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych szkoleń bądź ewentualnych indywidualnych wizyt w poszczególnych dziekanatach ww. osób. Zanim jednak do tego dojedzie, zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o zasygnalizowanie wszelkich problemów, które w Państwa dotychczasowej pracy na tym systemie się pojawiły. Nie ukrywam, że im szybciej takie sygnały do nas dotrą, tym szybciej Dział Nauczania będzie mógł je przekazać ww. osobom w celu przeprowadzenia analizy i podjęcia odpowiednich kroków w zakresie zgłoszonych problemów.

2. Terminowe wydawanie dyplomów - sugerowane przez Państwa propozycje w zakresie terminowego wydawania dyplomów, tj. upoważnienie dodatkowo któregoś Prorektora do podpisywania dyplomów, informowanie Państwa z 1-miesięcznym wyprzedzeniem o zaplanowanych dłuższych nieobecnościach JM Rektora, zostały przekazane władzom i miejmy nadzieję, że po powrocie JM w przyszłym tygodniu będą przedmiotem dyskusji władz na posiedzeniu Kolegium Rektorskiego jeszcze w grudniu br.
 
3. Zaświadczenia do Banku i do ZUS a planowy termin ukończenia studiów (nieaktualne w roku akademickim 2011/2012)
W związku z licznie pojawiającymi się wątpliwościami zgłaszanymi przez banki oraz oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych proponujemy odpowiadać w następujący sposób:

Zgodnie z art. 167 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
Na gruncie Regulaminu studiów obowiązującego w AGH (tekst jednolity - Uchwała nr 67/2009 Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2009 r.) § 24 ust. 10 przewiduje, że: Jeżeli program studiów przewiduje wykonanie pracy dyplomowej, student obowiązany jest wykonać oraz złożyć w dziekanacie i zarejestrować jeden egzemplarz w formie pisemnej oraz jeden egzemplarz w ustalonym formacie elektronicznym w terminie:
a) na studiach pierwszego stopnia najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończą się zajęcia ostatniego semestru studiów.
b) na studiach drugiego stopnia do dnia:
-   31 marca na studiach kończących się semestrem zimowym,
-   30 września na studiach kończących się semestrem letnim,
c) na studiach jednolitych magisterskich do 30 września.
Ponadto przepis § 25 ust. 3 Regulaminu studiów stanowi, że: Egzamin dyplomowy powinien się odbywać w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty zarejestrowania pracy dyplomowej.
W świetle powyższego planowy termin ukończenia studiów w AGH został wyznaczony najpóźniej na dzień:
    * 30 kwietnia - w przypadku studiów pierwszego stopnia kończących się w semestrze zimowym;
    * 30 września - w przypadku studiów pierwszego stopnia kończących się w semestrze letnim;
    * 30 czerwca - w przypadku studiów drugiego stopnia kończących się w semestrze zimowym;
   * 31 grudnia - w przypadku studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  kończących się w semestrze letnim.

W związku z tym we wszelkich zaświadczeniach, np. do banku, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jako planowy termin ukończenia studiów proponuję wpisać ww. daty. W razie jakichkolwiek dalszych problemów prosimy o kontakt z Działem Nauczania.
 
4. Seminarium w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji - przypominamy o seminarium w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji, które odbędzie się 20 stycznia 2011 r. w AGH; o szczegółach zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie.
 
5. Zmiany do Regulaminu studiów – przypominamy o nadesłaniu wszelkich uwag, wątpliwości, a także propozycji w sprawie ewentualnych zmian Regulaminu studiów najpóźniej do końca stycznia 2011 r.