Najczęściej zadawane pytania dotyczące opłat za studia

W kwestiach wątpliwych związanych z pobieraniem opłat za usługi edukacyjne w AGH gorąco zachęcamy również do bezpośrednich kontaktów z pracownikami Działu Nauczania:

12 617 51 22

12 617 32 62

12 617 32 64

12 617 32 61

12 617 48 95

12 617 50 55

bądź mailowo: dzn@agh.edu.pl.

 

1. Jakie akty prawne regulują kwestie opłat za usługi edukacyjne w AGH?

Obywatele polscy oraz cudzoziemcy odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich wnoszą opłaty na zasadach określonych w nowej Uchwale nr 113/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych.


UWAGA! Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 wnoszą opłaty na zasadach dotychczasowych, określonych w Uchwale nr 94/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych, z tym że:
1. nie pobiera się od nich opłat za kształcenie na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych;
2. nie pobiera się od nich opłat za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych;
3. opłaty za usługi edukacyjne wnoszą w wysokości określonej w Zarządzeniu nr 21/2014 Rektora AGH z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w roku akademickim 2014/2015, zmienionego Zarządzeniem nr 35/2014 z dnia 29 października 2014 r. do zakończenia cyklu kształcenia;
4. do terminów wnoszenia opłat oraz zasad zmiany wysokości opłat stosuje się zapisy nowej Uchwały nr 113/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych.


UWAGA! Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2011/2012 oraz w latach wcześniejszych wnoszą opłaty na zasadach dotychczasowych, określonych w Uchwale Senatu nr 61/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 142/2006 Senatu AGH z dnia 29 listopada 2006 r. oraz Uchwałą nr 158/2011 Senatu AGH z dnia 28 września 2011 r.), z tym że:
1. opłaty za usługi edukacyjne wnoszą w wysokości określonej w Zarządzeniu nr 21/2014 Rektora AGH z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w roku akademickim 2014/2015, zmienionego Zarządzeniem nr 35/2014 z dnia 29 października 2014 r. do zakończenia cyklu kształcenia;
2. do terminów wnoszenia opłat oraz zasad zmiany wysokości opłat stosuje się zapisy nowej Uchwały nr 113/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych.
Natomiast zasady pobierania opłat oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących i odbywających studia wyższe na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich określa:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.);
Zarządzenie nr 39/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przez osoby niebędące obywatelami polskimi.
Akty prawne związane z opłatami za studia można znaleźć TUTAJ.

2. Za jakie usługi edukacyjne AGH pobiera opłaty?

W AGH na studiach wyższych pobierane są opłaty związane z:
1. kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych;
2. powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce;
3. prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, z wyłączeniem zajęć w ramach ogólnouczelnianej bazy przedmiotów.
W uczelni nie są pobierane opłaty za prowadzenie studiów w języku obcym, chyba że Rektor postanowi inaczej w zarządzeniu dotyczącym wysokości opłat za usługi edukacyjne.
W AGH nie są pobierane opłaty za rejestrację (wpis) na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, w tym także poprawkowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.  
 
3. W jaki sposób ustalane są opłaty za studia?

Wysokość opłat za świadczenie usług edukacyjnych ustala Rektor w drodze zarządzenia na podstawie wniosków dziekanów wydziałów, składanych w Dziale Nauczania AGH do końca kwietnia poprzedniego roku akademickiego.
Opłaty dotyczące różnych lat studiów na tym samym kierunku, poziomie i profilu kształcenia mogą być zróżnicowane w zależności od wysokości kosztów ponoszonych na poszczególnych latach studiów.
Opłaty ustalane są na pełny cykl kształcenia studentów rozpoczynających studia w danym roku akademickim, przy czym w przypadku reaktywacji na studia albo przeniesienia się na AGH student wnosi opłaty w wysokości obowiązującej rocznik studentów studiujących na semestrze studiów, na który uzyskał wpis. Zmiana wysokości opłat dopuszczalna jest tylko na zasadach określonych w § 16 nowej Uchwały nr 113/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014 r.
 
4. Jakie opłaty pobierane są na studiach niestacjonarnych?

W ramach opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych student wnosi opłatę za:
1. kształcenie na wybranym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia odbywające się zgodnie z  programem kształcenia, w tym programem studiów i planem studiów;
2. kształcenie na wybranym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia odbywające się w przypadku konieczności uzupełniania różnic programowych;
3. powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce;
4. korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, przy czym w przypadku korzystania z zajęć w ramach ogólnouczelnianej bazy przedmiotów studenci studiów niestacjonarnych mogą realizować przedmioty stanowiące ofertę takiej bazy w ramach opłaty semestralnej wyłącznie jako przedmioty obieralne w zakresie programu studiów obowiązującego na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
Za usługę edukacyjną, o której mowa w pkt. 1, student wnosi opłatę semestralną, w ramach której uczelnia zapewnia naukę języka obcego na zasadach określonych w Uchwale Senatu AGH w sprawie ogólnych zasad nauki języków obcych.
W przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych, powstałych w wyniku zmiany uczelni (przeniesienia na AGH), wydziału, kierunku lub formy studiów bądź reaktywacji na studia, student studiów niestacjonarnych ma obowiązek wniesienia opłaty proporcjonalnie do wysokości opłaty semestralnej, obowiązującej w roku akademickim, w którym realizowane są różnice programowe, oraz liczby godzin zajęć dydaktycznych stanowiących różnice programowe. Wysokość indywidualnej opłaty wnoszonej przez studenta określa dziekan wydziału.
W przypadku reaktywacji na studia student studiów niestacjonarnych wnosi opłatę:
1. semestralną lub
2. za powtarzanie określonych zajęć lub
3. za różnice programowe
w zależności od postępów w nauce przed ostatnim skreśleniem z listy studentów, ustalonych przez dziekana wydziału.
W przypadku realizacji części przedmiotów przewidzianych programem studiów niestacjonarnych obowiązującym na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia na wyższym semestrze lub roku studiów student wnosi opłatę proporcjonalnie do wysokości obowiązującej go opłaty semestralnej, w terminach i trybie takim samym jak dla opłaty semestralnej. W kolejnym roku opłata semestralna ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wniesionej kwoty.
Niezależnie od ww. opłat pobierane są także opłaty administracyjne za wydanie dyplomu (60 zł za komplet + 40 zł za każdy odpis w języku obcym) i elektronicznej legitymacji studenckiej (17 zł).
 
5. Jakie opłaty pobierane są na studiach stacjonarnych?

W AGH na studiach stacjonarnych pobierane są opłaty za:
1. powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce;
2. korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, przy czym w przypadku korzystania z zajęć w ramach ogólnouczelnianej bazy przedmiotów studenci studiów stacjonarnych mogą realizować przedmioty stanowiące ofertę takiej bazy nieodpłatnie jako przedmioty obieralne w zakresie programu studiów obowiązującego na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia albo jako przedmioty nieobjęte planem studiów, na zasadach określonych w Regulaminie studiów AGH.
Niezależnie od ww. opłat pobierane są także opłaty administracyjne za wydanie dyplomu (60 zł za komplet + 40 zł za każdy odpis w języku obcym) i elektronicznej legitymacji studenckiej (17 zł).
 
6. Czy za podjęcie dodatkowej specjalności należy uiścić dodatkową opłatę?

Jeżeli zajęcia realizowane w ramach danej specjalności są objęte planem studiów na danym kierunku studiów, to nie są pobierane żadne opłaty.
Jeśli natomiast zajęcia realizowane w ramach danej specjalności nie są objęte planem studiów na danym kierunku studiów, to wówczas pobierana jest opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów.
Wymagana jest jednak zgoda dziekana konkretnego wydziału na realizację dodatkowych przedmiotów, w tym także spoza planu studiów, a także na podjęcie dodatkowej specjalności w ramach tego samego kierunku studiów.
 
7. Czy uzupełnianie różnic programowych jest płatne?

Na studiach niestacjonarnych – TAK. W przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych, powstałych w wyniku zmiany uczelni (przeniesienia na AGH), wydziału, kierunku lub formy studiów bądź reaktywacji na studia student studiów niestacjonarnych ma obowiązek wniesienia opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych proporcjonalnie do wysokości opłaty semestralnej, obowiązującej w roku akademickim, w którym realizowane są różnice programowe, oraz liczby godzin zajęć dydaktycznych stanowiących różnice programowe. Wysokość indywidualnej opłaty wnoszonej przez studenta określa dziekan wydziału.
Na studiach stacjonarnych – NIE. Od 1 października 2014 r. w związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11 lipca 2014 r. uczelnia może pobierać opłatę za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku.
Ustalenie różnic programowych leży w gestii dziekana konkretnego wydziału.
 
8. Czy reaktywacja na studia jest płatna?

W przypadku reaktywacji na studia student studiów niestacjonarnych wnosi opłatę:
1. semestralną lub
2. za powtarzanie określonych zajęć lub
3. za różnice programowe
w zależności od postępów w nauce przed ostatnim skreśleniem z listy studentów, ustalonych przez dziekana wydziału.
W przypadku reaktywacji na studia student studiów stacjonarnych zobowiązany jest wnieść opłatę za powtarzanie określonych zajęć, jeżeli reaktywacja na studia stacjonarne związana jest z koniecznością powtórzenia określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.
Nie jest pobierana żadna opłat za sam fakt reaktywacji na studia.
 
9. Czy powtarzanie przedmiotów jest płatne?

Tak. Zarówno w przypadku studiów stacjonarnych, jak i studiów niestacjonarnych pobierana jest opłata za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce w razie konieczności ponownego udziału w zajęciach z przedmiotu (powtarzania przedmiotu), którego student – mimo obowiązku zaliczenia – nie zaliczył, zgodnie z programem studiów i planem studiów obowiązującymi na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, uzyskując tym samym niezadowalający wynik w nauce.
Taka opłata pobierana jest zarówno w przypadku uzyskania wpisu na kolejny semestr lub rok studiów (w ramach wpisu z tzw. dopuszczalnym łącznym deficytem punktów def PK), jak i w przypadku konieczności wpisu na ten sam semestr lub rok studiów (w ramach powtórzenia semestru lub roku studiów).
Zasady, warunki i tryb stwierdzania niezadowalających wyników w nauce (powtórzenie przedmiotu, semestru lub roku studiów) określa Regulamin studiów AGH.
Celem ustalenia wysokości tej opłaty Rektor ustala stawkę za jedną godzinę zajęć dydaktycznych w drodze zarządzenia, zaś wysokość indywidualnej opłaty wnoszonej przez studenta ustala dziekan wydziału w oparciu o wysokość stawki określonej w zarządzeniu Rektora, mnożąc wysokość stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przez liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które student winien powtórzyć.
 
UWAGA! Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach wcześniejszych, wnoszą opłaty na zasadach dotychczasowych określonych w Uchwale Senatu nr 61/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 142/2006 Senatu AGH z dnia 29 listopada 2006 r. oraz Uchwałą nr 158/2011 Senatu AGH z dnia 28 września 2011 r.), tzn.:
1. w przypadku powtarzania przedmiotu w ramach kolejnego semestru / roku studiów student wnosi opłatę za powtarzany przedmiot, przy czym jeżeli ustalona opłata za powtarzane przedmioty jest wyższa od opłaty semestralnej, to student studiów niestacjonarnych wnosi opłatę równą obowiązującej opłacie semestralnej, a student studiów stacjonarnych – opłatę semestralną w wysokości 750 zł;
2. w przypadku powtarzania semestru student studiów niestacjonarnych wnosi opłatę semestralną obowiązującą w danym semestrze, a student studiów stacjonarnych – opłatę niezależnie od liczby powtarzanych przedmiotów w wysokości 750 zł.
 
10. Co obejmuje opłata za powtarzanie zajęć?

W świetle Regulaminu studiów AGH (§ 16 ust. 2) procedura zaliczania przedmiotu, który kończy się egzaminem, przedstawia się w ten sposób: student ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do egzaminu w zaplanowanych terminach, w tym jeden raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie poprawkowym. Taki tryb składania egzaminów jest bezpłatny na studiach stacjonarnych, zaś na studiach niestacjonarnych jest wliczony w wysokość czesnego za dany semestr studiów.
Dopiero w przypadku niezaliczenia przedmiotu w ww. trybie student ma obowiązek powtórzyć zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce, co stanowi podstawę do pobrania przez uczelnię publiczną opłaty za powtarzanie zajęć. Zgodnie z § 18 ust. 4 Regulaminu studiów AGH w przypadku przedmiotów powtórnie zaliczanych prowadzący może zwolnić studenta z obowiązku ponownego uczestniczenia w niektórych zajęciach z tego przedmiotu, przepisując mu oceny z zaliczonych zajęć. Tym samym zwolnienie studenta z uczestniczenia w niektórych zajęciach wchodzących w skład powtarzanego przedmiotu nie jest prawem studenta, a jedynie możliwością, jaką stwarza mu Regulaminu studiów AGH, uzależnioną wyłącznie od decyzji prowadzącego dany przedmiot.
Jeśli zatem, zgodnie z zapisem § 18 ust. 4 Regulaminu studiów AGH, prowadzący zwolnił studenta z obowiązku ponownego uczestniczenia w niektórych zajęciach, to skoro student tych zajęć nie powtarza, to dziekan powinien uwzględnić ten fakt przy ustalaniu opłaty za powtarzanie zajęć.
 
11. Czy w przypadku konieczności powtórzenia semestru student musi zapłacić za zaliczone już przedmioty?

Nie, w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów (brak wpisu na kolejny semestr / rok studiów, wpis na ten sam rok / semestr studiów) student nie powtarza przedmiotów już zaliczonych, tym samym nie jest zobowiązany do płatności za zaliczone przedmioty.
 
12. Czy w przypadku realizacji zajęć nieobjętych planem studiów pobierana jest jakaś opłata?

W przypadku uzyskania zgody dziekana wydziału na realizację zajęć spoza planu studiów, w tym za korzystanie z zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, student zobowiązany jest wnieść opłatę za zajęcia nieobjęte planem studiów.
Celem ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, Rektor ustala stawkę za jedną godzinę zajęć dydaktycznych w drodze zarządzenia.
Wysokość indywidualnej opłaty za korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, wnoszonej przez studenta ustala dziekan wydziału w oparciu o wysokość stawki określonej w Zarządzeniu Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne, mnożąc wysokość stawki za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przez liczbę godzin zajęć dydaktycznych, z których student będzie korzystał.
W przypadku korzystania z zajęć w ramach ogólnouczelnianej bazy przedmiotów:
1. studenci studiów stacjonarnych mogą realizować przedmioty stanowiące ofertę takiej bazy nieodpłatnie jako przedmioty obieralne w zakresie programu studiów obowiązującego na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia albo jako przedmioty nieobjęte planem studiów, na zasadach określonych w Regulaminie studiów AGH;
2. studenci studiów niestacjonarnych mogą realizować przedmioty stanowiące ofertę takiej bazy w ramach opłaty semestralnej wyłącznie jako przedmioty obieralne w zakresie programu studiów obowiązującego na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
 
13. Czy w AGH pobierana jest opłata za tzw. przedłużenie sesji?

Nie. Art. 99 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zawiera zamknięty katalog opłat za usługi edukacyjne, które uczelnia publiczna może pobierać od studentów. Oprócz tego art. 99a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje tzw. katalog opłat zakazanych, w świetle którego uczelniom nie wolno pobierać opłat za rejestrację (wpis) na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, w tym także poprawkowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.
Natomiast w oparciu o Regulamin studiów AGH oraz Zarządzenia Rektora o organizacji roku akademickiego nie istnieje termin „przedłużenia sesji”. Również Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne nie przewiduje takiej opłaty. W związku z tym nie można pobierać opłat za tzw. przedłużenie sesji, bowiem nie można stosować takiego rozwiązania.
 
14. W jakich terminach wnoszone są opłaty?

Opłata za:
1. kształcenie na studiach niestacjonarnych;
2. prowadzenie studiów w języku obcym
‒ regulowana jest w okresach semestralnych, jednorazowo z góry w terminie do dnia 30 września za semestr zimowy i do dnia 15 marca za semestr letni, z tym że opłatę za pierwszy semestr student obowiązany jest wnieść w terminie 7 dni od dnia uzyskania wpisu na studia niestacjonarne.
Opłata za:
1. powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce;
2. korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów
‒ regulowana jest jednorazowo z góry do dnia 15 października za zajęcia realizowane w semestrze zimowym i do dnia 15 marca za zajęcia realizowane w semestrze letnim.
 
UWAGA! Na mocy § 21 ust. 3 Uchwały nr 113/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych ww. terminy wnoszenia opłat mają zastosowanie także do studentów przyjętych na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2014/2015 oraz w latach wcześniejszych.
 
15. Gdzie należy wnosić opłaty?

Opłaty za wszystkie usługi edukacyjne wnoszone są na konto bankowe wskazane przez wydział na tablicy ogłoszeń dziekanatu oraz na stronie internetowej wydziału.
W przypadku powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce lub korzystania z zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów w innej niż wydział macierzysty jednostce, opłaty za usługi edukacyjne wnoszone są na konto bankowe tej jednostki według wysokości stawek określonych w Zarządzeniu Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne obowiązujących w tej jednostce.
 
16. Co należy wpisać na dowodzie wpłaty?

Dowody wpłat winny zawierać następujące dane: numer rachunku bankowego, wysokość wpłacanej kwoty, imię i nazwisko studenta, adres zamieszkania, numer albumu, semestr, tytuł wpłaty.


UWAGA! Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
 
17. Czy student zawsze musi pokazać w uczelni dowód wpłaty?

Student zobowiązany jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty w dziekanacie wydziału przed planowanym terminem skorzystania z konkretnej usługi edukacyjnej. 
 
18. Jaką datę uznaje się za datę uiszczenia opłaty?

Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę wpływu danej kwoty na konto bankowe wskazane przez wydział na tablicy ogłoszeń dziekanatu oraz na stronie internetowej wydziału.
 
19. Czy uczelnia pobiera odsetki za nieterminowe wpłaty?
TAK. Każdorazowe opóźnienie w zapłacie opłat za usługi edukacyjne lub ich dokonanie w niepełnej kwocie skutkuje naliczeniem przez uczelnię odsetek w wysokości ustawowej.
Wysokość ustawowych odsetek można znaleźć TUTAJ.
 
20. Jakie są konsekwencje niewniesienia opłaty w terminie?

W przypadku niewniesienia opłat za usługi edukacyjne w wyznaczonym terminie dziekan wydziału albo inna upoważniona przez niego osoba wzywa na piśmie do uiszczenia zaległej opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
Po bezskutecznym upływie ww. terminu:
1. dziekan wydziału może skreślić studenta z listy studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,
2. uczelnia wszczyna postępowanie windykacyjne, w którym dochodzi należności w wysokości proporcjonalnej do odbytych zajęć objętych programem studiów i planem studiów i ponoszonych przez uczelnię kosztów.
 
21. Czy student może ubiegać się o rozłożenie opłaty na raty?

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli student wnosił poprzednie opłaty w terminie, dziekan wydziału może rozłożyć płatność na raty, przy czym termin płatności pierwszej raty nie może przekraczać ustalonych, wskazanych powyżej terminów.
Liczba rat nie może być większa niż 5.
Rozłożenie płatności na raty może być udzielone studentowi nie więcej niż dwa razy w czasie trwania studiów w ramach danego poziomu studiów.
 
22. Czy student może starać się o zwrot opłaty?

Studentowi na jego pisemny wniosek przysługuje zwrot wniesionej opłaty w przypadku:
1. pisemnej rezygnacji ze studiów,
2. skreślenia z listy studentów,
3. skorzystania z urlopu w trakcie trwania semestru.
W przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów albo skreślenia z listy studentów zwrot wniesionej opłaty następuje na wskazane przez studenta konto bankowe w części proporcjonalnej do okresu: od daty rezygnacji ze studiów albo od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna, do końca danego semestru. Rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu opłaty podejmuje dziekan wydziału.
W przypadku zaniechania dalszej nauki student ma obowiązek złożyć pisemną rezygnację w dziekanacie wydziału osobiście lub za pośrednictwem poczty. Brak takiego oświadczenia jest równoznaczny z posiadaniem statusu studenta i zobowiązuje studenta do uregulowania wszelkich należności wobec uczelni do dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna. 
 
23. Czy w przypadku urlopu od zajęć student ma obowiązek wnosić jakieś opłaty?

W okresie korzystania z urlopu od zajęć student zwolniony jest z obowiązku uiszczania opłat za usługi edukacyjne, chyba że w czasie urlopu student za zgodą dziekana korzysta z usług edukacyjnych (np. powtarza przedmiot), wówczas wnosi opłaty na zasadach ogólnych.
W przypadku udzielenia urlopu od zajęć w trakcie trwania semestru student może ubiegać się o zwrot części wniesionej opłaty. Wniosek w tej sprawie student powinien złożyć w dziekanacie w terminie 7 dni od udzielenia urlopu przez dziekana.
W przypadku niezłożenia ww. wniosku we wskazanym terminie wniesiona opłata podlega zaliczeniu na poczet opłat za usługi edukacyjne, które student będzie zobowiązany wnieść po powrocie z urlopu.
 
24. Czy student może starać się o zwolnienie z opłaty?

Tak. Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za świadczone usługi edukacyjne na pisemny wniosek.
Student może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za świadczone usługi edukacyjne także w przypadku:
1. poważnego pogorszenia się sytuacji materialnej studenta,
2. pełnego sieroctwa,
3. poważnej lub długotrwałej choroby studenta lub członka jego rodziny, uniemożliwiającej studentowi poniesienie kosztów nauki w danym semestrze,
4. uzyskiwania wybitnych wyników w nauce,
5. wyjazdu w ramach programu wymiany studenckiej, w tym także w ramach międzynarodowych programów stypendialnych,
6. innych zdarzeń losowych.
Zwolnienie z obowiązku uiszczenia całości lub części opłaty może być udzielone studentowi nie więcej niż dwa razy w czasie trwania studiów w ramach danego poziomu studiów.
Zwolnienie z opłaty za pierwszy semestr studiów nie jest dopuszczalne.
Rozstrzygnięcie w przedmiocie całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłaty za świadczone usługi edukacyjne podejmuje na piśmie dziekan wydziału, biorąc pod uwagę sytuację finansową wydziału.
Zwolnienie z opłaty ze względu na uzyskiwanie wybitnych wyników w nauce może nastąpić w szczególności w przypadku uzyskania średniej ocen za poprzedni rok studiów powyżej 4,5.
Student studiów niestacjonarnych może także ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty semestralnej w przypadku przeniesienia się na AGH oraz uznania i zaliczenia przez dziekana wydziału przedmiotów zaliczonych na innej uczelni na poczet programu studiów i planu studiów obowiązującego na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
 
25. Co ma zawierać wniosek o zwolnienie z opłaty?

Przede wszystkim wniosek należy złożyć na piśmie. Wniosek o zwolnienie z opłaty winien być należycie udokumentowany, przy czym trudną sytuację materialną studenta dokumentuje się poprzez złożenie kompletu aktualnych dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu na jednego członka rodziny, potwierdzających sytuację materialną, zgodnie z wymogami obowiązującymi w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom, określonych w odrębnych przepisach, bądź innych dokumentów potwierdzających istotne pogorszenie sytuacji materialnej.
 
26. Gdzie należy składać wnioski w sprawach zwrotu, rozłożenia na raty albo zwolnienia z opłat?

Wnioski w sprawach zwrotu, rozłożenia na raty albo zwolnienia z opłat należy składać we właściwym dziekanacie przed rozpoczęciem semestru.
Wniosek powinien zawierać dokładny opis sytuacji studenta potwierdzonej właściwymi dokumentami.
Dziekanat wydziału ma obowiązek prowadzenia ewidencji ww. wniosków.
 
27. Jakie opłaty należy wnosić w przypadku zmiany (przeniesienia) uczelni, kierunku lub formy studiów?

W przypadku zmiany uczelni (przeniesienia na AGH), kierunku lub formy studiów student zobowiązany jest wnosić opłatę według zasad określonych w Uchwale nr 113/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych i w wysokości określonej na wydziale i kierunku studiów, na które student się przenosi i będzie realizował zajęcia.
Uczelnia nie pobiera opłaty za sam fakt zmiany kierunku / wydziału / uczelni / formy studiów.
 
28. Dlaczego studenci muszą zawierać umowy z uczelnią?

Obowiązek zawierania umów ze studentami wynika z art. 160a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którym warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów, a także wysokość tych opłat określa umowa zawierana pomiędzy uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa zawierana jest na cały przewidywany programem kształcenia okres studiów i ulega rozwiązaniu z chwilą:
1. ukończenia studiów;
2. zmiany kierunku lub formy studiów;
3. gdy decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna;
4. gdy decyzja o przeniesieniu się na inną uczelnię (zmianie uczelni) stała się ostateczna.
W przypadku reaktywacji na studia, ponownego przyjęcia w poczet studentów, zmiany uczelni (przeniesienia na AGH), kierunku lub formy studiów zawierana jest nowa umowa.
Warunkiem koniecznym ubiegania się o reaktywację na studia lub ponowne wpisanie na listę studentów, oprócz spełnienia warunków określonych w Regulaminie studiów AGH, jest uprzednie uregulowanie na rzecz uczelni wszystkich zaległości w opłatach wraz z odsetkami.
Szczegółowe wzory umów zawieranych ze studentami lub osobami przyjętymi na studia określa Senat uczelni w drodze odrębnej uchwały.
 
UWAGA!
Uczelnia dokonuje doręczeń korespondencji przeznaczonej dla studenta na adres wskazany w umowie. O zmianie tego adresu oraz adresu e-mail student obowiązany jest poinformować uczelnię na piśmie, listem poleconym lub składając pismo informacyjne osobiście w dziekanacie za potwierdzeniem odbioru przez pracownika dziekanatu, w terminie 7 dni od daty zmiany adresu.
 
29. Czy w przypadku reaktywacji na studia jest zawierana nowa umowa?

W przypadku reaktywacji na studia, ponownego przyjęcia w poczet studentów, zmiany uczelni (przeniesienia na AGH), kierunku lub formy studiów zawierana jest nowa umowa.


UWAGA! Warunkiem koniecznym ubiegania się o reaktywację na studia lub ponowne wpisanie na listę studentów, oprócz spełnienia warunków określonych w Regulaminie studiów AGH, jest uprzednie uregulowanie na rzecz uczelni wszystkich zaległości w opłatach wraz z odsetkami.
 
30. Czy w przypadku reaktywacji na studia i zmiany zasad pobierania opłat obowiązują mnie nowe czy stare zasady?

Ze względu na to, że poprzednia umowa z chwilą skreślenia z listy studentów ulega rozwiązaniu, należy zawrzeć nową umowę, która będzie określać warunki odpłatności za studia i wysokość opłat obowiązujące w chwili zawierania umowy.
 
31. Czy uczelnia może zmienić wysokość opłaty w trakcie studiów?

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne może ulec podwyższeniu w trakcie trwania cyklu kształcenia w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach w drodze zarządzenia Rektora w przypadku zmiany wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w uczelni studiów oraz zajęć na danym Wydziale, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów, nie więcej jednak niż o 10% w danym roku akademickim.
Zmiana wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dopuszczalna jest wyłącznie w drodze odrębnej umowy (tzw. aneksu do umowy) w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku podwyższenia opłaty student w terminie 14 dni od dnia doręczenia aneksu do umowy o nowej wysokości opłat może zrezygnować ze studiów.
Rezygnacja ze studiów jest traktowana jako wypowiedzenie umowy i winna nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Brak pisemnego oświadczenia studenta o rezygnacji z nauki traktowany będzie jako akceptacja nowych warunków płatności określonych w aneksie do umowy.
Uchylanie się studenta od podpisania aneksu do umowy traktowane będzie jako wypowiedzenie warunków Umowy, skutkujące wszczęciem postępowania w przedmiocie skreślenia z listy studentów z powodu niepodpisania przez studenta przedłożonego aneksu do umowy, z tym że 30-dniowy termin wypowiedzenia liczony będzie od daty zawiadomienia studenta o konieczności podpisania aneksu do umowy. 
 
32. Czy oprócz opłat za usługi edukacyjne AGH pobiera jeszcze jakieś opłaty?

W przypadku gdy program kształcenia obowiązujący na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia przewiduje obowiązek odbycia praktyk zawodowych, koszty związane z ich realizacją (w szczególności koszty podróży, noclegów, wyżywienia) ponosi student, chyba że uczelnia lub wydział dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych na pokrycie kosztów praktyk.
Student ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie odbywania praktyk przewidzianych programem kształcenia, w przypadku gdy podmiot, w którym student ma odbywać praktykę, uzależnia przyjęcie studenta na praktykę od posiadania takiego ubezpieczenia. W pozostałych przypadkach student może się ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie odbywania studiów.
Student ponosi opłaty za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania studiów oraz za wymagane przepisami kontrolne badania lekarskie.
Student ma obowiązek udokumentowania posiadania ww. ubezpieczenia przed skierowaniem na praktykę do danego podmiotu.
Uczelnia pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów związanych z przebiegiem studiów i ich duplikatów:
1. indeksu – 4 zł (już tylko od studentów lat wyższych ze względu na wprowadzenie od roku akademickiego 2013/2014 tzw. e-indeksu),
2. elektronicznej legitymacji studenckiej – 17 zł,
3. dyplomu ukończenia studiów – 60 zł,
4. dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł,
5. innych dokumentów, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów, np. legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu z zagranicą – 19 zł,
6. za wydanie duplikatu któregoś z ww. dokumentów – 150% opłaty podstawowej.
Opłaty za wydanie ww. dokumentów są wnoszone na konto bankowe wskazane przez Wydział na tablicy ogłoszeń dziekanatu oraz na stronie internetowej wydziału.
Wysokość ww. opłat ustala Rektor w drodze zarządzenia. Opłaty te nie mogą być wyższe od opłat maksymalnych określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Wysokość tych opłat podawana jest do wiadomości studentom na stronie internetowej uczelni. Opłaty za wydanie określonych dokumentów związanych z przebiegiem studiów powinny być uiszczone przed ich wydaniem studentowi. Opłaty te nie podlegają zwrotowi.