Potwierdzanie efektów uczenia się

 

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 r., która weszła w życie z dniem 1 października 2014 r., wprowadziła do systemu szkolnictwa wyższego pojęcie efektów uczenia się oraz nową procedurę potwierdzania efektów uczenia się (por. art. 2 ust. 1 pkt 18n i 18o i art. 170a – art. 170g PSW).

 

Podstawowe definicje:

 

- efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów;

 

- potwierdzenie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

 

Jednocześnie uprawniono uczelnie do potwierdzania efektów uczenia się i przyznano kompetencję senatom uczelni do określenie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, w tym: zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się, a także sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się. W naszej Uczelni szczegóły związane z potwierdzaniem efektów uczenia się określa Uchwała nr 70/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zachęcamy zatem do zapoznania się z jej treścią oraz załącznikami stanowiącymi nieodzowny element procedury.