Informacje ogólne

Zakres działalności Działu Nauczania:

 • nadzór i koordynacja procesu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających;
 • opracowanie projektów dokumentów i działań Prorektora ds. Kształcenia wynikających z obowiązków i uprawnień Prorektora z zakresu kształcenia, określonych w zewnętrznych i wewnętrznych aktach prawnych;
 • koordynacja spraw związanych z uprawnieniami wydziałów do prowadzenia kierunków studiów, ich akredytacją oraz polityką jakości kształcenia;
 • tworzenie, skanowanie, opracowanie i archiwizacja ankiet papierowych;
 • prowadzenie centralnej ewidencji studentów i albumu studentów oraz księgi dyplomów;
 • koordynacja organizacyjna studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających wraz z pełną ewidencją w tym zakresie;
 • merytoryczna weryfikacja kalkulacji kosztów organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
 • prowadzenie bazy danych z zakresu kształcenia na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających i udostępnianie jej w celu wewnętrznych rozliczeń;
 • rozliczanie dydaktyki uczelni - kontrola wykonania pensum i naliczania godzin ponadwymiarowych;
 • ewidencja informacji o wykorzystaniu sal dydaktycznych;
 • współpraca z Samorządem Studentów AGH, ruchem naukowym studentów oraz z organizacjami studenckimi w zakresie spraw kształcenia;
 • organizacja (przygotowanie i realizacja) akcji promocyjnych uczelni w zakresie oferty kształcenia na studiach wyższych, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających w uzgodnieniu z Zespołem ds. Informacji i Promocji w Biurze Rektora;
 • współpraca ze szkołami średnimi w zakresie promocji oferty kształcenia w AGH;
 • gromadzenie informacji o potrzebach rynkowych w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających;
 • realizacja działań związanych z nadzorem Prorektora ds. Kształcenia nad jednostkami pozawydziałowymi zgodnie z § 3;
 • współpraca z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną w zakresie rekrutacji na studia w uczelni;
 • koordynacja procesu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców podejmujących studia wyższe w AGH na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich;
 • obsługa studentów zagranicznych podejmujących studia w AGH w ramach programów wymian międzynarodowych;
 • przeliczanie ocen z zagranicznych dokumentów o wykształceniu na potrzeby rekrutacji prowadzonej na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
 • koordynacja staży i praktyk studentów zagranicznych;
 • współpraca z Działem Współpracy z Zagranicą w zakresie umów o podwójnym dyplomowaniu, w obszarach warunków studiowania, ukończenia studiów oraz strategii promocji międzynarodowej;
 • przygotowywanie listy 5% najlepszych absolwentów uczelni;
 • kontrola wewnętrzna w zakresie procesu kształcenia realizowana na polecenie Prorektora ds. Kształcenia;
 • opracowywanie zbiorczego planu i sprawozdawczości z zakresu działalności dydaktycznej dla władz uczelni, MNiSW, GUS i innych instytucji;
 • obsługa wyznaczonych organizacji, komisji i zespołów związanych z kompetencjami Prorektora ds. Kształcenia;
 • ewidencja zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych dotyczących kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych i w ramach kursów dokształcających oraz prowadzenie monitoringu oraz kontroli ich respektowania przez jednostki uczelni.