Pracownicy Działu Nauczania

Kierownictwo Działu Nauczania

mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska

kierownik Działu Nauczania

pawilon C-1, I piętro, pok. 114a
T: 12 617 32 61
F: 12 617 50 69
E: matukin@agh.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Brzozowska
zastępca kierownika Działu Nauczania

pawilon C-1, I piętro, pok. 116
T: 12 617 32 81
E: kbrzoz@agh.edu.pl

mgr Monika Kowalska
zastępca kierownika Działu Nauczania

pawilon C-1, I piętro, pok. 113
T: 12 617 50 55
E: mirota@agh.edu.pl

Struktura organizacyjna Działu Nauczania

1) Zespół ds. Studiów Wyższych

Magdalena Tańcula – koordynator Zespołu

specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, I piętro, pok. 114

T: 12 617 32 62

E: tancula@agh.edu.pl

 

- koordynacja spraw Zespołu;

- ewidencja studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (nadawanie numerów albumu studentów oraz prowadzenie centralnej księgi dyplomów, w tym nadawanie numerów dyplomów, weryfikacja oraz nadzór nad prawidłowością pobierania dyplomów przez dziekanaty);

- wyszukiwanie i udzielanie informacji o statusie studenta odpowiedni służbom (ZUS, Policja, WKU, Prokuratura);

- komisyjne niszczenie dyplomów zniszczonych;

- udzielanie informacji o przepisach związanych z przebiegiem studiów (m.in. Regulamin studiów, zasady pobierania opłat i zwalniania z nich, dokumentacja przebiegu studiów, windykacja należności z tytułu opłat na studiach);

- weryfikacja oraz nadzór nad prawidłowością danych w systemie Dziekanat.XP;

- weryfikacja i nadzór nad dokumentacją akt osobowych studentów polskich i cudzoziemców.

 

mgr Dagmara Kobiela

starszy referent administracyjny

pawilon C-1, I piętro, pok. 114

T: 12 617 48 95

E: dako@agh.edu.pl

 

- ewidencja studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w szczególności w zakresie studentów zagranicznych (Erasmus+, programy wymian, podwójne dyplomy, studenci na pełnym cyklu kształcenia);
- wprowadzanie, weryfikacja, poprawa i nadzór nad prawidłowością danych w zakresie studentów i absolwentów w systemie POL-on i Dziekanat.XP, w szczególności w zakresie studentów zagranicznych;
- współpraca z Uczelnianym Centrum Informatyki (UCI) w zakresie pojawiających się spraw związanych z tokiem studiów w Systemie Dziekanat.XP i Systemie POL-on;
- nadzór nad funkcjonowaniem w uczelni systemu Dziekanat.XP oraz udział w pracach mających na celu jego doskonalenie;
- udzielanie informacji o przepisach związanych z przebiegiem studiów (m.in. Regulamin studiów, zasady pobierania opłat i zwalniania z nich, dokumentacja przebiegu studiów, windykacja należności z tytułu opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, zasady uznawalności polskich dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą oraz zagranicznych świadectw i dyplomów w Polsce);
- kompleksowa obsługa administracyjna Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych (UBPO) w zakresie wszystkich trzech bloków: bloku przedmiotów w językach obcych, bloku przedmiotów humanistycznych i społecznych oraz bloku przedmiotów innowacyjnych, w tym w szczególności: przygotowanie systemu do rekrutacji, ustalanie listy przedmiotów, prowadzenie zapisów studentów, kontrolowanie poprawności danych osobowych studentów zagranicznych z programów wymian międzynarodowych, informowanie studentów o aktualnych kursach, udział w imprezach promocyjnych w zakresie prezentowania oferty kształcenia AGH;
- wsparcie czynności związanych z przygotowywaniem wzorów druków dotyczących toku studiów i nadzór nad ich wprowadzeniem w systemie Dziekanat.XP;
- wsparcie czynności związanych z przygotowywaniem i wysyłaniem wiadomości informujących lub przypominających do pracowników administracyjnych dziekanatów o konieczności wykonania zadań stałych lub doraźnych będących w ich obowiązku związanych z przebiegiem studiów wyższych;
- wsparcie administracyjne dla studentów zagranicznych związane z realizacją przebiegu studiów;
- sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw, w szczególności na potrzeby władz Uczelni, instytucji i służb.

 

mgr inż. Jadwiga Okafor

specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, I piętro, pok. 114

T: 12 617 32 64

E: okafor@agh.edu.pl

 

- kompleksowa obsługa administracyjna Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Językach Obcych (UBPJO), w tym ustalanie listy przedmiotów, prowadzenie zapisów studentów, pomoc studentom zagranicznym w zakresie przygotowania tzw. learning agreement w zakresie oferty przedmiotów dostępnych w ramach UBPJO; współpraca z osobami odpowiedzialnymi na wydziałach za akceptację zapisów studentów; sprawozdawczość w tym zakresie;

- obsługa administracyjna Rady Programowej Studiów Międzynarodowych;

- współpraca z Pełnomocnikiem ds. Studiów w Języku Obcym;

- prowadzenie i aktualizacja centralnej bazy sal dydaktycznych;

- system POL-on: wprowadzanie i weryfikacja danych w wybranym zakresie.

 

mgr Dagmara Szewc

specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, I piętro, pok. 114

T: 12 617 36 13

F: 12 617 50 69
E: szewc@agh.edu.pl

 

- ewidencja studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (nadawanie numerów albumu studentów oraz prowadzenie centralnej księgi dyplomów, w tym nadawanie numerów dyplomów, weryfikacja oraz nadzór nad prawidłowością pobierania dyplomów przez dziekanaty);

- system POL-on: koordynacja z ramienia Działu Nauczania spraw związanych z przekazywaniem danych do systemu POL-on, wprowadzanie i weryfikacja danych w systemie POL-on w wybranym zakresie; weryfikacja oraz nadzór nad prawidłowością danych w systemie POL-on i Dziekanat.XP;

- nadzór nad funkcjonowaniem w uczelni systemu Dziekanat.XP;

- przygotowanie wzorów druków w sprawach toku studiów i nadzór nad ich wprowadzeniem w systemie Dziekanat.XP (m.in. wzór dyplomu, wzór suplementu do dyplomu, wzory zaświadczeń studentów i absolwentów, protokoły, karty okresowych osiągnięć, wzory umów);

- udzielanie informacji o przepisach związanych z przebiegiem studiów (m.in. Regulamin studiów, zasady pobierania opłat i zwalniania z nich, dokumentacja przebiegu studiów, windykacja należności z tytułu opłat za kształcenie na studiach oraz uznawalnością kwalifikacji zawodowych);

- weryfikacja oraz nadzór nad prawidłowością danych w systemie Dziekanat.XP;

- weryfikacja i nadzór nad dokumentacją akt osobowych studentów polskich i cudzoziemców – wsparcie czynności związanych z obsługą toku studiów (obsługa podań i odwołań kierowanych do Prorektora ds. Kształcenia, w tym sporządzanie odpowiedzi oraz decyzji administracyjnych) oraz weryfikacją i nadzorem nad dokumentacją akt osobowych cudzoziemców (pełny cykl, podwójny dyplom) – wsparcie czynności związanych z obsługą UBJO.


mgr Agnieszka Ślusarczyk
specjalista ds. administracyjnych
pawilon C-1, I piętro, pok. 114
T: 12 617 32 61

F: 12 617 50 69
E: agaslus@agh.edu.pl, dzn@agh.edu.pl

 

- prowadzenie sekretariatu Działu Nauczania (korespondencja, obsługa poczty);
- sprawy pracownicze (listy obecności, zwolnienia, komunikaty, plany urlopów);
- zamawianie i zakupy dla Działu Nauczania;
- okresowa inwentaryzacja majątku Działu Nauczania;
- nadzór nad polem spisowym Działu Nauczania;

- przygotowanie list do wypłaty dla WKR (weryfikacja składów, stawek, narzutów)
- informacja o ofercie kształcenia w AGH, w tym zasadach rekrutacji, limitach przyjęć, obowiązujących procedurach;
- współpraca z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną w zakresie rekrutacji na studia wyższe (przygotowania limitów przyjęć, zasad rekrutacji oraz szczegółowych zasad organizacji rekrutacji na studia wyższe w AGH);
- przygotowanie projektu zarządzenia Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne;
- Program MOST-ech – przygotowanie propozycji limitów przyjęć z poszczególnych wydziałów AGH;
- wprowadzanie i weryfikacja danych w systemie POL-on w wybranym zakresie;

- obsługa administracyjna spotkań dziekanatowych i spotkań organizowanych przez Prorektora ds. Kształcenia dla dziekanów i prodziekanów.

 

mgr Krzysztof Wajhajmer
starszy referent administracyjny

pawilon C-1, I piętro, pok. 114
T: 12 617 51 22

F: 12 617 50 69
E: kwajhaj@agh.edu.pl

 

- tok studiów: obsługa podań i odwołań kierowanych do Prorektora ds. Kształcenia, w tym sporządzanie odpowiedzi oraz decyzji administracyjnych;

- udzielanie informacji o przepisach związanych z przebiegiem studiów (m.in. Regulamin studiów, zasady pobierania opłat i zwalniania z nich, dokumentacja przebiegu studiów, windykacja należności z tytułu opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych);

- nadzór nad funkcjonowaniem w uczelni systemu Dziekanat.XP oraz udział w pracach mających na celu jego doskonalenie;

- przygotowanie wzorów druków dotyczących toku studiów i nadzór nad ich wprowadzeniem w systemie Dziekanat.XP;

- nadzór nad dokumentacją studencką, w szczególności weryfikacja teczek akt osobowych studentów;

- wprowadzanie, weryfikacja, poprawa i nadzór nad prawidłowością danych w zakresie studentów i absolwentów w systemie POL-on i Dziekanat.XP;

- przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych (uchwały Senatu, zarządzenia Rektora) w sprawach toku studiów;

- wsparcie czynności związanych z obsługą UBPJO.

 

mgr Bożena Masłowska – długotrwała nieobecność
specjalista ds. administracyjnych
pawilon C-1, I piętro, pok. 114
T: 12 617 51 22

F: 12 617 50 69
E: bsoltys@agh.edu.pl

 

2) Zespół ds. Promocji Kształcenia i Studiów Podyplomowych

mgr inż. Katarzyna Brzozowska – koordynator Zespołu
zastępca kierownika Działu Nauczania
pawilon C-1, I piętro, pok. 116
T: 12 617 32 81
E: kbrzoz@agh.edu.pl

- koordynacja akcji promocyjnych dotyczących oferty kształcenia AGH;
- koordynacja organizacyjna studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających wraz z pełną ewidencją w tym zakresie;
- koordynacja spraw związanych z tworzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;
- merytoryczna weryfikacja kalkulacji kosztów organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
- promocja studiów podyplomowych i kursów oraz gromadzenie informacji dotyczących potrzeb rynkowych w zakresie kształcenia na takich studiach i kursach;
- prowadzenie bazy danych z zakresu kształcenia na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających i udostępnianie jej dla celów wewnętrznych rozliczeń AGH;
- przygotowanie dla Prorektora ds. Kształcenia dokumentacji w indywidualnych sprawach słuchaczy, a także odpowiedzi, pism i decyzji administracyjnych w ramach studiów podyplomowych i kursów dokształcających, zgodnie z kompetencjami Prorektora ds. Kształcenia;
- nadzór i koordynacja działań w zakresie jakości kształcenia na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających we współpracy z Zespołem ds. Jakości Kształcenia;
- sprawozdawczość w zakresie studiów podyplomowych i kursów dokształcających dla władz uczelni, MnISW, GUS, POL-on i innych instytucji;
- prowadzenie spraw i rozliczeń finansowych Działu Nauczania oraz Pionu Kształcenia.


mgr inż. Hubert Bubrowski
specjalista ds. administracyjnych
pawilon C-1, I piętro, pok. 116
T/F: 12 617 20 03
E: hubert.bubrowski@agh.edu.pl

- przygotowanie i organizacja akcji promocyjnych dotyczących oferty kształcenia AGH, w szczególności targi edukacyjne, Salon Maturzysty, Dzień Otwarty;
- obsługa administracyjna komisji dyscyplinarnych dla studentów w ramach Zespołu ds. Dyscyplinarnych w Pionie Spraw Studenckich;
- prowadzenie akcji wyróżniania studentów (odznaki i medale im. St. Staszica);
- coroczne sporządzanie listy 5% najlepszych absolwentów uczelni;
- przyjmowanie uczniów szkół ponadpodstawowych celem prezentacji AGH i oferty kształcenia;
- czuwanie nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w Dziale Nauczania (Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji – LABI).

lic. Klaudia Tychmańska
starszy referent administracyjny
pawilon C-1, I piętro, pok. 116
T/F: 12 617 20 03
E: klaudiat@agh.edu.pl

- przygotowanie i organizacja akcji promocyjnych dotyczących oferty kształcenia AGH, w szczególności targi edukacyjne, Salon Maturzysty, Dzień Otwarty;
- udział w imprezach promocyjnych AGH dotyczących oferty kształcenia;
- informacja o ofercie kształcenia AGH;
- prowadzenie strony internetowej Działu Nauczania;
- prowadzenie newslettera dotyczącego najświeższych informacji dotyczących kształcenia;
- koordynacja organizacyjna studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających wraz z pełną ewidencją w tym zakresie;
- koordynacja spraw związanych z tworzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;
- merytoryczna weryfikacja kalkulacji kosztów organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
- promocja studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz gromadzenie informacji dotyczących potrzeb rynkowych w zakresie kształcenia na takich studiach i kursach;
- prowadzenie bazy danych z zakresu kształcenia na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających i udostępnianie jej dla celów wewnętrznych rozliczeń AGH;
- przygotowanie dla Prorektora ds. Kształcenia dokumentacji w indywidualnych sprawach słuchaczy, a także odpowiedzi, pism i decyzji administracyjnych w ramach studiów podyplomowych i kursów dokształcających, zgodnie z kompetencjami Prorektora ds. Kształcenia;
- nadzór i koordynacja działań w zakresie jakości kształcenia na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających we współpracy z Zespołem ds. Jakości Kształcenia;
- sprawozdawczość w zakresie studiów podyplomowych i kursów dokształcających dla władz uczelni, MNiSW, GUS, POL-on i innych instytucji.

 

3) Zespół ds. Jakości Kształcenia

mgr Monika Kowalska – koordynator Zespołu
zastępca kierownika Działu Nauczania
pawilon C-1, I piętro, pok. 113
T: 12 617 50 55
E: mirota@agh.edu.pl

 

- obsługa Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich (SKKiSS), w tym weryfikacja pod względem formalnym kierowanych pod obrady Komisji wniosków i pism;

- koordynacja spraw w zakresie wdrożenia w uczelni Krajowych Ram Kwalifikacji;

- nadzór i koordynacja działań podejmowanych w AGH w zakresie zgodności programów kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wymogami stawianymi przez komisje akredytacyjne;

- współpraca w zakresie wdrożenia i doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształcenia (UZJK) oraz Uczelnianym Zespołem Audytu Dydaktycznego (UZAD);

- przygotowywanie projektów ogólnouczelnianych aktów prawnych, dokumentów i działań dotyczących jakości kształcenia we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz UZJK;

- nadzór nad uprawnieniami wydziałów do prowadzenia kierunków studiów, w tym także w systemie POL-on;

- ewidencja prowadzonych w AGH kierunków studiów i specjalności;

- udzielanie informacji o zasadach organizacji procesu kształcenia w uczelni oraz o obowiązujących w tym zakresie przepisach;

- aktualizacja informacji o wynikach przeprowadzonych akredytacji.

 

mgr Małgorzata Bartyś

specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, I piętro, pok. 112

T: 12 617 27 12

E: mbartys@agh.edu.pl

 

- obsługa administracyjna Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (UZJK);

- obsługa administracyjna Uczelnianego Zespołu ds. Audytu Dydaktycznego (UZAD);

- koordynator z ramienia uczelni Programu MOST;

- przygotowywanie zbiorczych raportów dotyczących jakości kształcenia w AGH w oparciu o materiały przesyłane przez wydziały oraz w oparciu o wyniki skanowanych ankiet;

- skanowanie ankiet papierowych;

- współpraca w zakresie wdrożenia i doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz UZJK;

- prowadzenie Księgi Jakości AGH;

- informacja o Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia, ramach prawnych, procedurach, wymogach, jakie muszą spełniać plany studiów i programy kształcenia;

- aktualizacja raportu samooceny;

- aktualizacja informacji o wynikach przeprowadzonych akredytacji.

 

mgr inż. Magdalena Janeczko-Klejnowska
specjalista ds. administracyjnych
pawilon C-1, I piętro, pok. 112

T: 12 617 27 12
E: janeczko@agh.edu.pl

 

- koordynacja spraw w zakresie funkcjonowania w uczelni systemu antyplagiatowego OSA;

- przygotowywanie zbiorczych raportów dotyczących jakości kształcenia w AGH w oparciu o materiały przesyłane przez wydziały oraz w oparciu o wyniki skanowanych ankiet;

- informacja o Uczelnianym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia, ramach prawnych, procedurach, wymogach, jakie muszą spełniać plany studiów i programy kształcenia;

- nadzór nad uprawnieniami wydziałów do prowadzenia kierunków studiów, w tym także w systemie POL-on;

- opracowywanie zbiorczych zestawień i analiz dotyczących Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;

- pomoc przy skanowaniu ankiet papierowych;

- pomoc przy przygotowywaniu projektów aktów prawnych związanych z jakością kształcenia.

4) Zespół ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Dydaktyki

mgr inż. Karina Czerska – koordynator Zespołu
specjalista ds. administracyjnych
pawilon C-1, I piętro, pok. 110
T: 12 617 49 75

F: 12 617 50 69
E: czerska@agh.edu.pl


- obsługa organizacyjna i administracyjna Programu Adapter oraz koordynacja działań w ramach Programu;
- nadzór nad planowaniem i rozliczaniem dydaktyki przez jednostki uczelni;
- kontrola formalna i rachunkowa planów i sprawozdań obciążenia dydaktycznego, poleceń wypłaty i wysokości stawek wydziałowych;
- bieżące uzupełnianie danych dotyczących nauczycieli akademickich (urlopy, obniżki pensum, zwolnienia lekarskie);
- weryfikacja niedociążeń w zakresie pensum dydaktycznego;
- współpraca w tym zakresie z Działem Kadrowo-Płacowym;
- sprawozdawczość w zakresie obciążenia dydaktycznego (pensum oraz godziny ponadwymiarowe) dla władz uczelni i innych jednostek;
- sprawozdawczość w zakresie liczby studentów, absolwentów na studiach wyższych dla władz uczelni, MNiSW, GUS, POL-on i innych jednostek.

mgr inż. Agnieszka Rosołek
specjalista ds. administracyjnych
pawilon C-1, I piętro, pok. 110
T: 12 617 32 78
E: rosolek@agh.edu.pl


- nadzór nad planowaniem i rozliczaniem dydaktyki przez jednostki uczelni;
- kontrola formalna i rachunkowa planów i sprawozdań obciążenia dydaktycznego, poleceń wypłaty i wysokości stawek wydziałowych;
- bieżące uzupełnianie danych dotyczących nauczycieli akademickich (urlopy, obniżki pensum, zwolnienia lekarskie);
- weryfikacja niedociążeń w zakresie pensum dydaktycznego;
- współpraca w tym zakresie z Działem Kadrowo-Płacowym;
- sprawozdawczość w zakresie obciążenia dydaktycznego (pensum oraz godziny ponadwymiarowe) dla władz uczelni i innych jednostek;
- sprawozdawczość w zakresie liczby studentów, absolwentów na studiach wyższych dla władz uczelni, MNiSW, GUS, POL-on i innych jednostek;
- wsparcie w zakresie obsługi Programu Adapter.

 

mgr inż. Marta Siemińska
specjalista ds. administracyjnych
pawilon C-1, I piętro, pok. 110
T: 12 617 48 94
E: mytnik@agh.edu.pl

 

- nadzór nad planowaniem i rozliczaniem dydaktyki przez jednostki uczelni;
- kontrola formalna i rachunkowa planów i sprawozdań obciążenia dydaktycznego, poleceń wypłaty i wysokości stawek wydziałowych;
- bieżące uzupełnianie danych dotyczących nauczycieli akademickich (urlopy, obniżki pensum, zwolnienia lekarskie);

- weryfikacja niedociążeń w zakresie pensum dydaktycznego;
- współpraca w tym zakresie z Działem Kadrowo-Płacowym;
- sprawozdawczość w zakresie obciążenia dydaktycznego (pensum oraz godziny ponadwymiarowe) dla władz uczelni i innych jednostek;
- sprawozdawczość w zakresie liczby studentów, absolwentów na studiach wyższych dla władz uczelni, MNiSW, GUS, POL-on i innych jednostek;

- wsparcie w zakresie obsługi Programu Adapter.

5) Zespół ds. Studentów Zagranicznych – Centrum Studentów Zagranicznych

inż. Joanna Cięciwa – koordynator Zespołu
specjalista ds. administracyjnych
pawilon C-1, II piętro, pok. 223
T: 12 617 46 15

F: 12 617 52 39
E: asia@agh.edu.pl
www.international.agh.edu.pl

- opiniowanie projektów umów o podwójnym/wspólnym dyplomowaniu/kształceniu i współpraca z wydziałami w zakresie obsługi studentów odbywających studia na podstawie tych umów;

- wsparcie czynności związanych z rekrutacją cudzoziemców na pełny cykl studiów, przeliczaniem ocen osób posiadających zagranicznych dokument o wykształceniu dla potrzeb rekrutacji na studia oraz obsługą podań studenckich (zwolnienia z płatności, obniżenie opłat);

- nadzór nad przebiegiem studiów studentów cudzoziemców oraz bieżące ich informowanie o prawach i obowiązkach studenckich;

- koordynacja spraw związanych ze sprawozdawczością w zakresie studentów zagranicznych dla GUS, MNiSW, BUWIWM i innych jednostek + informowanie służb (ABW, SG i in.);
- pomoc we wszelkich sprawach związanych z odbywaniem studiów wyższych przez studentów zagranicznych;

- współpraca z agencjami rekrutacyjnymi, pełnomocnikami Rektora ds. współpracy oraz jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie studentów zagranicznych.

 

mgr Karolina Andrzejewska

specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, II piętro, pok. 223

T: 12 617 52 37

F: 12 617 52 39
E: kand@agh.edu.pl, karolina.andrzejewska@agh.edu.pl

- wszelkie czynności związane z promocją zagraniczną oferty kształcenia AGH (m.in. przygotowanie oferty, GUIDE, materiałów promocyjnych, gadżetów, współpraca z portalami edukacyjnymi, obsługa strony internetowej Centrum Studentów Zagranicznych, udział w międzynarodowych targach edukacyjnych i innych międzynarodowych imprezach promocyjnych, prezentacje o AGH, obsługa grup przyjeżdżających, Welcome Pack – przygotowanie, wysyłka materiałów do uczelni partnerskich, współpraca z tłumaczami);

- współpraca z Zespołem ds. Promocji Kształcenia i Studiów Podyplomowych w zakresie krajowej promocji;

- współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie promocji zagranicznej;

- pomoc administracyjna we wszelkich sprawach związanych z obsługą i odbywaniem studiów przez cudzoziemców.

 

mgr Katarzyna Gawron
starszy referent administracyjny
pawilon C-1, II piętro, pok. 223
T: 12 617 52 38

F: 12 617 52 39
E: kgawron@agh.edu.pl

 

- obsługa studentów zagranicznych podejmujących studia w ramach programów wymian międzynarodowych innych niż Program ERASMUS+, w tym Program SMILE (kontakt z kandydatem, udzielanie informacji dotyczących oferty edukacyjnej AGH i możliwości podjęcia studiów w AGH, ewidencja, administrowanie bazą wniosków aplikacyjnych kandydatów, pomoc w przygotowaniu tzw. learning agreement, wystawianie transkryptów ocen, potwierdzeń pobytu);

- obsługa studentów podejmujących studia w ramach umów o współpracy z uczelniami z Chin i Wietnamu, współpraca z Pełnomocnikiem ds. Współpracy z Chinami, współpraca z agencjami rekrutacyjnymi z Chin;

- nadzór nad przebiegiem studiów studentów cudzoziemców oraz bieżące ich informowanie o prawach i obowiązkach studenckich;

- współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie prowadzonych spraw;

- sprawozdawczość dla GUS, MNiSW, BUWIWM i innych jednostek + informowanie służb (ABW, SG i in.) w zakresie prowadzonych spraw;

- wsparcie czynności związanych z obsługą studenta zagranicznego w ramach Programu ERASMUS+, rekrutacją cudzoziemców na pełny cykl studiów, przeliczaniem ocen osób posiadających zagranicznych dokument o wykształceniu dla potrzeb rekrutacji na studia oraz obsługą podań studenckich (zwolnienia z płatności, obniżenie opłat).

 

mgr Luiza Lucińska-Biesaga

specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, II piętro, pok. 223

T: 12 617 52 38

F: 12 617 52 39
E: biesaga@agh.edu.pl


- obsługa studentów zagranicznych podejmujących studia w ramach Programu ERASMUS+ (kontakt z kandydatem, udzielanie informacji dotyczących oferty edukacyjnej AGH i możliwości podjęcia studiów w AGH, ewidencja, administrowanie bazą wniosków aplikacyjnych kandydatów, pomoc w przygotowaniu tzw. learning agreement, wystawianie transkryptów ocen, potwierdzeń pobytu);

- obsługa studentów zagranicznych odbywających praktyki i staże w AGH;

- nadzór nad przebiegiem studiów studentów cudzoziemców oraz bieżące ich informowanie o prawach i obowiązkach studenckich;

- współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie prowadzonych spraw;

- sprawozdawczość dla GUS, MNiSW, BUWIWM i innych jednostek + informowanie służb (ABW, SG i in.) w zakresie prowadzonych spraw;

- obsługa i pomoc administracyjna w sprawach związanych z odbywaniem studiów wyższych przez studentów zagranicznych.

 

mgr Justyna Stożek

starszy referent administracyjny

pawilon C-1, II piętro, pok. 223

T: 12 617 50 92

F: 12 617 52 39
E: stozek@agh.edu.pl, international.students@agh.edu.pl

 

- rekrutacja cudzoziemców na pełny cykl studiów (informowanie o zasadach przyjęć na studia, warunkach odpłatności itp., współpraca w tym zakresie z jednostkami wewnętrznymi AGH i innymi jednostkami prowadzącymi kursy przygotowawcze dla cudzoziemców, weryfikacja możliwej ścieżki rekrutacyjnej w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);

- przeliczanie ocen osób posiadających zagranicznych dokument o wykształceniu dla potrzeb rekrutacji na studia;

- współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie studentów zagranicznych;

- obsługa podań studenckich (zwolnienia z płatności, obniżenie opłat);

- nadzór nad przebiegiem studiów studentów cudzoziemców oraz bieżące ich informowanie o prawach i obowiązkach studenckich;

- sprawozdawczość dla GUS, MNiSW, BUWIWM i innych jednostek + informowanie służb (ABW, SG i in.) w zakresie prowadzonych spraw;

- wsparcie czynności związanych ze współpracą z agencjami rekrutacyjnymi.

 

mgr Magdalena Szatyłowicz – długotrwała nieobecność

specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, II piętro, pok. 223

T: 12 617 50 92

F: 12 617 52 39
E: magdasz@agh.edu.pl